Професионална квалификация

Организация и управление на фондовете и информационните ресурси на библиотеката ПДФ Печат

Лектор: Александър Димчев
Продължителност: 45 часа
Курсът не се предлага от декември 2020 г.

------------------------------------------

Анотация:

Да подготви курсистите по основните направления, свързани с изграждането, развитието и организацията на библиотечните фондове и информационните ресурси на библиотеката. Те ще получат теоретични знания и практически умения по отношение политиките и подходите за комплектуване, съхраняване и организиране на информационните масиви. Акцентува се върху най-новите тенденции, свързани с промяна на комуникационните канали, информационните източници и документи. Ще бъдат представени водещи тенденции за: координиране; коопериране; формиране на консорциуми; БД и обединения за „открит достъп”, с цел решаване на въпросите за ефективно управление и използване на ресурсите и обслужване на потребителите. В зависимост от познанията на курсистите ще бъдат представени въпросите за технологията за регистриране и организиране на информационните ресурси и документи, тяхното съхранение и опазване.

Предназначен за:

Библиотекари без опит от обществени и други видове библиотеки. Курсът може да бъде структуриран за библиотекари от малки обществени библиотеки – читалищни или общински, както и за колеги от по-големи обществени библиотеки (централни читалищни и регионални библиотеки). Също така да бъде насочен и за библиотекари от научни и специални библиотеки.

Продължителност:

45 часа – 45 ч. лекции

Лектор:

Александър Димчев – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Проведени курсове:

17 – 19 февруари 2016 г. – в Монтана
7 – 8 юни 2012 г. – във Варна (Лектор: Милена Миланова)

Основни теми:

 • Промени в комуникационните канали – тенденции и политики.  
 • Информационни ресурси на библиотеката. Библиотечен фонд. Класификация на фонда. Формиране на библиотечните фондове.
 • Комплектуване на библиотечния фонд като процес. Съвременни проблеми на комплектуването.
 • Профилирано комплектуване. Координация на комплектуването. Коопериране на комплектуването. Консорциуми. „Открит достъп”.  
 • Методологични проблеми на комплектуването. Управление на комплектуването. Планиране и прогнозиране на комплектуването. Профил на комплектуването.
 • Особености при комплектуването при различните видове документи (традиционни и електронни). 
 • Източници на комплектуването. Организация на комплектуването. 
 • Организация на библиотечния фонд. Значение, задачи и основни процеси. Регистрация на документите. Значение и задачи. 
 • Отчисляване на библиотечния фонд.
 • Проверка на библиотечния фонд. Задачи на проверката. Етапи. Видове проверки. Методика и техника на проверката.
 • Опазване на библиотечния фонд.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева