Професионална квалификация

Научни и практически изисквания за опазване на документи и книги в колекциите на библиотеки и архиви ПДФ Печат

Лектор: Рени Марчева-Кънова
Продължителност: 20 часа

------------------------------------------

Анотация:

Целта на предлагания курс е да даде основна практическа информация, необходима за библиотекари и архивисти при планиране и реализиране на програмите за опазване на фондовете или при включване на консервационните принципи в съществуващите вече програми. Курсът няма за цел да отговори на всички въпроси, свързани с опазването или управлението на колекциите, но въпреки това има за задача да определи посоката и правилата на опазването. Фокусът на курса е върху профилактиката, по-конкретно върху задържане на повреждането на библиотечни и архивни материали върху хартиена основа. Курсът набляга върху опазването на цели колекции, а не върху отделния оригинал. Поднасяната чрез него информация ще е полезна за служителите библиотекари и архивисти, които нямат достатъчно опит в областта на опазването, но които искат да се запознаят със стандартите на опазването, за да могат по–добре да се грижат за съхраняване на материалите.

Предназначен за:

Зам.-директори на библиотеки и архиви с отговорност по опазването на фондовете. Предназначен е също и за тези служители (отговорници на колекции и отговорници на читални), които трябва да вземат самостоятелни решения, влияещи върху опазването на колекциите, напр. избор на опаковки за съхранение, специфика на разполагане и подреждане на съхраняваните библиотечни и архивни единици.

Продължителност:

20 часа – 16 ч. лекции и 4 ч. упражнения

Лектор:

Рени Марчева-Кънова – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

19 – 20 май 2015 г. – Кюстендил
27 – 28 ноември 2014 г.
в Пловдив

Основни теми:

 • Влияние на материалите, съставящи книги и документи върху тяхната дълготрайност (пергамент, кожа, хартия, лепила, мастила).
 • Влияние на физико-химичните и биологичните фактори при съхранението на библиотечните материали. Методи на съхранение и правила на ползване на фондовете.
 • Киселинността на документите и методите на неутрализация. Опаковки с архивно качество. Фазова консервация. Капсулация.
 • Тест методи за определяне на състоянието на хартиената основа на документалните и книжни фондове в библиотеки и архиви.
 • Стабилизацията на документи и книги чрез методите на реставрация (класическа реставрация, листодопълване, разцепване, ламинация). Малка реставрация.
 • Програма за опазване на библиотечните и архивни фондове. Методи за реформатиране (микрофилмиране, дигитализиране, ксерокопиране).

Литература:

 • Съйкова, Г. Основни методи на консервацията и реставрацията. С., 1990, 268 с.
 • Марчева, Р. Правила за профилактика и третиране на плесенен растеж. // Библиотека, 2009, № 5–6, с. 34–37.
 • Марчева, Р. Опазването в българските библиотеки: минало, настояще и бъдеще. Доклад. // Международна конференция Globalization, Digitization, Access and Preservation of Cultural Heritage, Sofia 2007. с. 208–216.
 • Марчева, Р. Технологиите в подкрепа на опазването на книжовното културно наследство. Листодопълване в България. // Културното многообразие на Европа. Шеста национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2008. С., 2009, с. 356–365.
 • Марчева, Р. Репродуциране на библиотечни документи – практики, проблеми тенденции на развитие. // Архивен преглед, 2008, № 1–2, с. 85–96.
 • Марчева, Р. Архив на българската книга – състояние на книжния фонд (1878 – 1950 г.). // Юбилеен сборник, посветен на 125-годишнината на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. С., 2005, с. 253–260.
 • Preservation of Library and Archival materials: A manual /Ed. by Sherelyn Ogden – NEDCC, Andover; Massachusetts, 1994.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева