Професионална квалификация

Мениджмънт на библиотеката ПДФ Печат

Лектор: Елена Георгиева
Продължителност: 18 часа

------------------------------------------

Анотация:

Целта на курса е да формулира основните подходи в мениджмънта на библиотеките, разкривайки неговата същност, специфика, цели и задачи. Усвояването на базисните елементи и изисквания към изграждането на системата на управление в библиотеката запознава курсистите с основните функции на управлението, вземането на управленско решение, библиотеката като организация и организационната структура на управленския труд в нея и изискванията към труда на библиотечния мениджър. Специално място се отделя на съвременните аспекти на библиотечния мениджмънт-маркетинг, връзки с обществеността т.н.

Предназначен за:

Библиотекари и ръководни кадри от всички видове библиотеки.

Продължителност:

18 часа – 18 ч. лекции

Лектор:

Елена Георгиева – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Стопански факултет, Катедра "Библиотекознание и масови комуникации"

Възможни датиза провеждане:

Дати по договаряне.

Желанието си за участие в курса можете да заявите, като попълните електронната заявка.

Основни теми:

 • Съвременна концепция за организацията и управлението на библиотеката. Мястото и значението на библиотеките в информационното общество. Приоритети и ориентация на библиотечната дейност.
 • Типология на библиотеките. Характеристика.Основни функции и задачи. Видове библиотеки в България. Структура на библиотеката. Организационни структури на управление в библиотеката.
 • Библиотечен мениджмънт. Същност, специфика, цели, задачи, базисни елементи и изисквания към оптималната система за управление на библиотеката Функции и основни методи на управление в библиотеката.
 • Видове труд и равнища на управление в библиотеката. 
 • Библиотечна статистика. Същност. Показатели. Нормативни изисквания за статистиката. Съвременни проблеми.
 • Планиране  и отчитане на библиотечната дейност. Видове планове и  отчети. Стратегическо планиране. Годишен план и отчет на библиотеката.
 • Ресурсно-икономическо осигуряване дейността на библиотеката. Бюджет: формиране и изразходване. Набиране на средства – начини. Работа с фондации, изготвяне на проекти. Материално-техническа база.
 • Библиотечен  персонал и библиотечен мениджър. Управление на кадровия потенциал. Оценка на персонала. Длъжностна характеристика. Съдържание и организация труда на ръководителя на библиотеката.
 • Съвременни аспекти на библиотечния мениджмънт: библиотечен  маркетинг, библиотечна реклама и връзки с обществеността. Същност. Значение. Специфика.
 • Библиотечно законодателство в България. Интеграция и асоцииране на българските библиотеки към Европейския съюз.

Литература:

 • Абаджимаринова, Р. Необходимостта от комерсиализирането на библиотечната дейност. // СБИР в началото на 21 век: Докл. ХІ нац. науч. конф. Пловдив, 2002.
 • Библиотеката – Обществен информационен център: Ръководство за планиране и изграждане / Нанси Болт, Бони МакКюн, Джеймс ЛаРу, Искра Михайлова. Второ ред. и доп. изд. 2006.
 • Библиотеките през новото хилядолетие – свободен и равен достъп до информация: Докл. от ІХ нац. науч. конф. с междунар. участие на СБИР, 1–3 юни 1999 г. София / Състав. А. Димчев, М. Ангелова. С., 1999.
 • Библиотечно законодателство: Докл. от ІХ нац. науч. конф. с междунар. участие на СБИР ”Съюз на библ. информ. работници”, 10 юни 1998 г. София / Състав. А. Димчев. С., 1998.
 • Библиотечното дело в България: Сборник от нормативни документи. 1878–1998 година / Състав. А. Дончева. С., 1998.
 • Библиотечното дело в чужбина: Сб. от нормативни документи/ Състав. А. Дончева и др. С., 1998.
 • Библиотечното сътрудничество – настояще и бъдеще; Идеи и перспективи за изследвания в  областта на писмените комуникации. Сб. докл.от ХІІІ Нац. науч. конф. на СБИР – 5 – 6 юни 2003 г. Ред. кол.: В. Грашкина, В. Славчева, Кр. Папазова, З. Ковачева, Т. Дочева. София,  2003.
 • Георгиева, Е. Мениджмънт на библиотеката. Русе, 2004.
 • Георгиева, Е. Големите библиотеки в света. В.Търново, 2006.
 • Евтимов, Ив. Микромаркетинг за библиотекари. С., 1999.
 • Информацинна политика в България – формиране и развитие в съвременните условия: Докл. VІІ  науч. конф. конф. на СБИР, 5–6 юни 1997 г. С., 1998.
 • Котлър, Ф. Управление на маркетинга.  Т. 1–2, С., 1996.
 • Насоки за развитие на обществената библиотека: Ръководство за библиотечни мениджъри / Ваня Грашкина, Анета Дончева, Александър Димчев. София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009.
 • Русинова, Е. Библиотечен пъблик рилейшънс. С., 2003.
 • С модерните библиотеки – достойно в Европа: Сб. докл. от ХVІ Нац. науч. конф. на СБИР – 8 – 9 юни 2006. София, 2008.
 • Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет: Сб. с докл. от междунар. конф. в чест на проф. Волфганг Изер. С., Фигура, 2004.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България