Професионална квалификация

Изработване и управление на проекти в библиотечно-информационния сектор ПДФ Печат

Лектор: Ваня Грашкина
Продължителност: 30 часа

------------------------------------------

Анотация:

В теоретичната част на курса ще бъде разгледана същността на проекта като специфичен вид организация на дейности; основните характеристики на проектната дейност и видовете проекти. Ще се анализират основните етапи в разработването на проектите: идентифициране на проектното предложение, организационно планиране, изготвяне на проекта, оценка на изготвения проект. Ще бъдат характеризирани основните етапи на управление на проектите и времевото разположение на фазите на проекта.
Подробно се разглежда методиката на изработване на проектите, като специално внимание се отделя на съставянето на бюджет и на често срещаните слабости при изработването на проекти. Управлението на проектите се разглежда в два аспекта: същност на управленския процес и мониторингът като елемент на управлението.
Специално внимание се отделя на спецификата на проектите в библиотечно-информационния сектор. Курсът дава подробна информация за донорски програми и организации и за формулата за разработка на успешни проекти.
Практическата част на курса включва изработването на проектно предложение по конкретна тема от сформирани екипи и обсъждането им.

Предназначен за:

Библиотекари от всички видове библиотеки.

Продължителност:

30 часа – 24 ч. лекции и 6 ч. упражнения

Лектор:

Ваня Грашкина – Национален център за информация и документация

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

24 – 25 юни 2014 г.в Търговище
2 – 3 юли 2013 г. – в Пловдив
17 – 19 януари 2013 г. – в София
12 – 13 юли 2012 г.
във Варна
11 – 13 февруари 2011 г. – в София

 Основни теми:

 • Същност на проектната дейност:
  • Проектът като специфичен вид организация на дейности.
  • Определение на понятието „проект”. Основни характеристики на проектната дейност. Проектът според схемата „ВОРИ”.
  • Видове проекти.
 • Фази или жизнен цикъл на проекта:
  • Фази или жизнен цикъл на проекта. Основни етапи в разработването на проекти: идентифициране на проекта, организационно планиране, изготвяне на проекта, оценка на изготвения проект.
  • Етапи на управлението на проектите: изпълнение на проекта и оценка на изпълнението на проектите. Времево разположение на фазите на проекта.
 • Методика на изработване на проекти:
  • Методика на изработване на проекти. Основни етапи. Методи и техники за идентифициране и анализ на проблемите и заинтересованите страни. Определяне на целите на проекта.
  • Организационно планиране: обществена и институционална среда: определяне на партньорите, изграждане на екип по проекта.
  • Изготвяне на проекта: наименование и обосновка, област и приоритети на проекта, цели, обща стойност и искано финансиране, резултати, дейности, ресурси, срокове.
  • Структура на проектното предложение. Формулиране/изписване на проекта. Език и стил.
  • Съставяне на бюджет: основни принципи и правила.
  • Често срещани слабости при изработването на проекти.
 • Управление на проекти:
  • Същност на управлението на проекти.
  • Мониторинг на изпълнението на проектите.
 • Специфика на проектите в библиотечно-информационния сектор:
  • Донорски организации и програми.
  • Формулиране на теми, обосновка, определяне на целите, резултатите и дейностите.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева