Професионална квалификация

Нормативна база на библиотеките ПДФ Печат

Лектор: Александър Димчев
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от октомври 2017 г.

------------------------------------------

Анотация:

Целта на курса е да представи систематизирано въпросите за организацията и управлението на библиотеките. Акцентът се поставя и върху проблемите на: нормативната база; управленските органи и техните правомощия; правата на ръководителите на библиотеките и др.

Предназначен за:

Библиотечни специалисти с висше образование – ръководители и завеждащи библиотеки – от всички видове библиотеки. Курсът може да бъде структуриран за библиотекари от обществени библиотеки и за библиотекари от научни и специални библиотеки.

Продължителност:

30 часа - 30 ч. лекции

Лектор:

Александър Димчев – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Проведени курсове:

31 март - 2 април 2011 г. - в Русе

Основни теми:

Курсът се състои от две части:

Препоръки на ЕС и на международните организации за нормативно регулиране дейността на библиотеките и на информационния сектор.

Нормативна регулация за българските библиотеки - нормативни документи, които имат пряко и косвено въздействие върху развитието на библиотеките и тяхната дейност.

 • Историческо развитие на законодателството в областта на библиотечното дело в България. Преглед. Съвременни тенденции. Основни нормативни документи
 • Конституция на Република България. Конституцията като основен закон на държавата Конституцията, информацията и библиотеките.
 • Закон за закрила и развитие на културата. Министерството на културата и библиотеките. Съвет по библиотечно дело.
 • Кодекс на труда. Основни въпроси, които се уреждат от Кодекса на труда.
 • Закон за ратифициране на споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер и на Протокола към споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер (Флорентинска конвенция). Цел. Принципи.
 • Закон за формиране на държавния бюджет. Нормативни изисквания за бюджета на библиотеките.
 • Закон за счетоводството. Нормативни изисквания. Библиотеките и Закона за счетоводството.
 • Закон за статистиката. Библиотечната статистика.
 • Документи, даващи облекчения за библиотеките.
 • Авторско право. Авторското право и библиотеките. Тенденции в международен план. Закон за авторското право.
 • Закон за обществените библиотеки
 • Закон за народните читалища. Основни положения. Управление и финансиране на читалищата. Законът и читалищните библиотеки.
 • Закон за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения. Цели и обект на депозита. Нормативни изисквания.
 • Стандартизация. Организации в областта на стандартизацията. Български държавни стандарти в библиотечното дело.
 • Наредба за запазване на библиотечните фондове. Общи положения. Придобиване на библиотечни материали. Регистриране на документите. Прочистване на библиотечните фондове. Задължения и отговорности на читателите и библиотекарите.
 • Закон за достъп до обществената информация.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева