Професионална квалификация

Управление на човешките ресурси ПДФ Печат

Лектор: Олимпия Ведър-Величкова
Продължителност: 30 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

------------------------------------------

Анотация:

Дисциплината дава основни знания и създава умения за работа в сферата на управлението на персонала. Засягат се въпросите за планиране на персонала, набиране и подбор, оценка, атестация, възнаграждение и стимулиране, кариера, обучение и квалификация, създаване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда и други. Акцентът е върху практическата приложимост на теоретичните постановки.

Предназначен за:

Курсът е предназначен за служители, заемащи управленски длъжности или изпълняващи управленски функции по силата на вътрешното разпределение на правата и задълженията в организацията. Курсът би бил полезен и за всички други сътрудници, независимо от вида на библиотеката, йерархичното ниво на сътрудника или заеманата от него длъжност, защото целта му е да даде универсално приложими знания и умения за работа с хора.

Продължителност:

30 часа – 30 ч. лекции

Лектор:

Олимпия Ведър-Величкова – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Катедра "Стопанско управление"

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

18 – 20 февруари 2013 г. – в София
18 – 20 февруари 2011 г. – в София

Основни теми:

 • Същност и място на функциите управление на персонала и управление на човешките ресурси в организацията
 • Анализи и планиране на персонала. Анализи и проектиране на длъжностите
 • Набиране на кандидати за работа. Подбор на сътрудниците
 • Оценка и атестация на сътрудниците
 • Обучение и квалификация на кадрите
 • Мотивация на кадрите
 • Възнаграждение и стимулиране на кадрите
 • Кариера на кадрите. Планиране на кариерата
 • Конфликти и кризи и тяхното овладяване
 • Охрана на труда и формиране на безопасна работна среда

Литература:

 • Ведър, О., Управление на човешките ресурси: Учебник. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2014.
 • Шопов, Д., М. Атанасова. Управление на човешките ресурси. С., Тракия, 1998 (второ издание в два тома – 2003 г.).
 • Кодекс на труда и всички нормативни документи (вкл. последните им изменения, публикувани в ДВ), касаещи трудовите отношения, условията на труд, колективните трудови договори, правилата за формиране на работни заплати, трудовите спорове и т.н.

Допълнителна литература:

Допълнителната литература е предназначена за разширяване на общата култура на курсистите или за хора, проявяващи специално внимание към проблематиката.

 • Аврамов, В. Управление на персонала на търговската фирма. С., 2005.
 • Административна практика по КТ. С., 2006.
 • Армстронг, М. Преуспяващият мениджър. Бургас, 1993.
 • Армстронг М. Управление на човешките ресурси. Бургас, 1993.
 • Бояджиев Др. Мениджмънт на човешките ресурси. С., 1994.
 • Бренън, Л. Бизнес етикет. С., 2006.
 • Бънкова, А. Мениджмънт. С., 1997.
 • Бънкова, А. Управление на персонала. Учебник за дистанционно обучение. С., НЦДО, 1997.
 • Вачкова, Ел. Управление на човешките ресурси. Европейски сравнителни изследвания. С., 1998.
 • Ведър О. 300 въпроса, 3000 отговора. Наръчник за явяване на интервю. С, 2004, 2007.
 • Владимирова К. и колектив. Управление на човешките ресурси І и ІІ част. С., УНСС, 1998.
 • Давидков Цв., О. Ведър. Управление на човешките ресурси на нестопанската организация. С., Център за изследване на демокрацията, 1999.
 • Дени, Р. Мотивирай и спечели: Как да мотивираме себе си и останалите? С., 2006.
 • Дени, Р. Печеливши комуникации. С., 2006.
 • Деревицкий, А. Партизанска война с работодателя. Как да накараме шефа да ни плаща повече? С., 2007.
 • Дракър, П. Мениджмънт за бъдещето. С., 1997.
 • Дракър, П. Мениджмънт предизвикателствата през 21 век. С., 2000.
 • Дракър, П. Управление на организациите с идеална цел. С., 1997.
 • Закон за уреждане на колективните трудови спорове. С., 1991.
 • Илиева, Сн. Привързаност към организацията. С., 1988.
 • Илиев, Й. Мотивация на персонала. С., 1993.
 • Йегерс П., А. Александров, В. Кънчев. Ефективно управление на персонала. С., 1996.
 • Каменов Д и колектив. Тристранно партньорство. С., 1996.
 • Карабельова, С. Управление и развитие на човешкия потенциал. Конкурентното предимство на организацията. С., 2004.
 • Командировките като разход. Данъчен консулт. С., 2007.
 • Колева, Н., Г. Донев, А. Гонева. Структура и организация на работната заплата. С., 2007.
 • Колектив, Индустриалните отношения в предприятието. С., 1996.
 • Колектив. Колективно трудово договаряне. С., 1996.
 • Колектив. Трудови конфликти. С., 1996.
 • Кърнеги, Д. Как да печелим приятели и да влияяем на хората – приложна психология на човешките отношения. С., 1993.
 • Ленсиони, П. Петте основни слабости при работата в екип. С., 2006.
 • Люки, Р. Изграждане на ефективни екипи. С., 2006.
 • Мавродиева, И. Интервю за работа. С., 2002.
 • Максуел, Дж. 17 неоспорими закона за работа в екип. С., 2006.
 • Международен банков институт. Управление на човешките ресурси. С., 1994.
 • Международни трудови конвенции в България. С., 1992.
 • Минев, Д., М. Желязкова, Б. Дерменджиева. Масовата безработица при трансформиране на икономиката. С., 1995.
 • Минковски, Р. Социалнопсихологически мениджмънт. С., 1996.
 • Мръчков, В., А. Василев, К. Средкова. Коментар на Кодекса на труда. С., 2007.
 • Най–важните наредби по безопасност и здраве при работа в предприятието. С., 2006.
 • Наръчник на работодателя и работника. С., 1996.
 • Наръчник по безопасни и здравословни условия на труд. С, 2005.
 • Наръчник по управление на човешките ресурси. Авторски колектив с ръководител Димитър Шопов. С., 2002.
 • Национална класификация на професиите и длъжностите – актуализиран текст. С., 2006.
 • Национална класификация на професиите и длъжностите – 2007.
 • Оценка на изпълнението на служителите. С., 2007.
 • Паунов, М. Мотивация. С., 1999.
 • Паунов, М. Стратегическо управление на човешките ресурси. С., 1999.
 • Паунов, М. Организационна култура. С., 1999.
 • Паунов, М. Организационно поведение. С., 1999.
 • Петков К., Е. Рибарова и др. Индустриалните отношения и синдикатите. С., 1996.
 • Питърс Т., Т. Уотърман. Към съвършенство във фирменото управление. С., 1988.
 • Примерни длъжностни характеристики + CD. С., 2006.
 • Рийч, Р. Трудът на нациите. С., 1991.
 • Робъртсън, А., Г. Аби. Управление на таланта. Как да работим с талантливите хора. Как да извлечем най–доброто от таланта. С., 2005.
 • Савов, В. Управленски тренинг. Тестове с “ключовете” и интерпретация на казуси с верните решения и коментар. С., 1999.
 • Силаги, Е. Мениджмънтът – наука, изкуство, практика, кн. 1 до 20. Варна, 1991.
 • Сингър, Б. АБВ – изграждане на бизнес екип, който печели. С., 2006.
 • Стефанов, Л. Основи на управлението на заплатите. С., 1998.
 • Стефанов, Н. Мениджмънт на персонала – японският опит. С., 1991.
 • Стефанов, Н. Фирменото управление на персонала в Япония. С., 1996.
 • Стойков, Л. Фирмена комуникация и култура. С., 1995.
 • Тончев, Г. Управление на персонала. С., 1993.
 • Топалова, В. Субективната значимост на труда. С., 1989.
 • Фишър, Р., Ю. Уилям, Изкуството на преговорите. С., 1992.
 • Фокс, С. Бизнес етикет For Dummies. С., 2006.
 • Хикман, К., М. Силва. Съвършенството като цел. С., 1991.
 • Христова, Т. Мениджмънт на човешките ресурси. Варна, 1996.
 • Ценева, Е. Колективното трудово договаряне (синдикална стратегия и тактика). С., 1991.
 • Цоцорков, Л. Основи на фирмената култура. С., 1996.
 • Шопов, Д. Индустриалните отношения в България. С., 1994.
 • Шопов, Д. Управление на работната заплата. С., 1997.
 • Шопов, Д., Л. Стефанов, М. Паунов, Л. Дулевски. Икономика на труда. С., 1999.
 • Шопов, Д., Л. Дулевски, Л. Стефанов, М. Паунов, Х. Малешков. Изследвания на пазара на труда и индустриалните отношения в България след 1990 година. С., 1996.
 • 150 примерни длъжностни характеристики. С., 2006.
 • Antony, Perrewe, Kacmar. Strategic Human Resource Management. 1993.
 • Armstrong, M. Personnel Management Practice. 5. ed. 1995.
 • Boli, J., G. M. Thomas. World Culture in the World Polity: A Century of International Non–Governmental Organization. In: American Sociological Review. 1997, vol. 62 (April: 1971–1990).
 • Byars, L. L., L. W. Rue. Human Resources Management. 2. ed. 1987.
 • Cole, G. A. Personnel Management. 1989.
 • Dessler, G. Human Resources Management. 6. ed. 1994.
 • Drafke, M. Human Side of Organizations. 9. ed. 2005.
 • Gordon, R. J. A Diagnostic Approach to Organizational Behaveior. 4. ed. 1993.
 • Graham, H. T. Human Resources Management. L., 1991.
 • Graham, H. T., R. Bennett. Human Resources Management. 6. ed. 1989.
 • Gross, D. Principles of Human Resources Management. 1994.
 • Gummings, T. G., C. G. Worley. Organization Development and Change. 5. ed. 1993.
 • Heneman III, H. G., T. A. Judge. Staffing Organizations. 2005.
 • Hersey, P., K. H. Blanchard, D. E. Johnson. Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources. 8. ed. 2000.
 • Hofstede, G. Cultural Consequences: international differences in work–related values. SAGE, Calif, 1980.
 • Lloyd, L. Byars, Leslie W. Rue. Human Resource Management. 1997.
 • Luthans, F. Organizational Behaveior. 7. ed. 1995.
 • Mathis, R. L., J. H. Jackson. Human Resource Management. 2004.
 • Mondy, R., R. M. Noe III. Human Resource Management. 1992.
 • Moorhead, G., R. W. Grffin. Organizational Behaveior. 1989.
 • Mullins, L. Management and Organizational Behaveior. 2. ed. 1991.
 • Nkomo, S. M., M. D. Fottler, R. B. McAfee. Applications in Human Resource Management: Cases, Exercises and Skill Builders. 2004.
 • Rifkin, J. The End of the Work. New York. 1995.
 • Smith, A. S., R. A. Mazin. HR Answer Book: An Indispensable Guide for Managers and Human Resources Professionals. 2004.
 • Sparrow, P., J. M. Hiltrop. European HRM in transition. 1994.
 • The Handbook of Human Resource Management. Edited by Brian Towers. 1997.
 • Thikell, J., Scase, R., Vickerstaff, S. Models of Labour Relations: Trend and Prospects. In: Thikell et al. /eds./, pp. 169–186.
 • Torrington, D., Laura Hall. Personnel Management. UK, 1995.
 • Wayne, F. Cascio. Managing Human Resources. USA, 1989.
 • Wayne, R., R. M. Noe III. Human Resources Management. 5. ed.
 • World Development Report 1995 – Workers in an Integrating World. 1995.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева