Професионална квалификация

Управление на труда и времето ПДФ Печат

Лектор: Олимпия Ведър-Величкова
Продължителност: 20 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

------------------------------------------

Анотация:

Дисциплината дава основни знания за същността на организацията на труда и управлението на времето. Засягат се въпросите за планирането и организацията на ежедневните задължения и функции, за основните причини за губене на време и се акцентира върху техники за самоанализ и усъвършенстване на личната организация на труда и времето.

Предназначен за:

Курсът е предназначен за служители, заемащи управленски длъжности или изпълняващи управленски функции по силата на вътрешното разпределение на правата и задълженията в организацията. Курсът би бил полезен също и за всички сътрудници, независимо от вида на библиотеката, йерархичното ниво на сътрудника или заеманата от него длъжност, защото целта му е да даде универсално приложими знания и умения за лична организация на труда и времето.

Продължителност:

20 часа – 20 ч. лекции

Лектор:

Олимпия Ведър–Величкова – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Катедра "Стопанско управление"

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.   

Основни теми:

 • Същност и елементи на организацията на труда
 • Същност на организацията на времето
 • Целеполагане и планиране
 • Анализ и разпределение на функциите, дейностите и задачите
 • Анализ на разпределението и организацията на времето
 • „Аз” в системата на труда и времето – личните функции и време в контекста на организационната властова и функционална йерархия
 • Работа с документи. Работа с техника
 • Работа с хора – делова комуникация, кризи и конфликти
 • Работно помещение и работно място
 • Хигиена на труда

Литература:

 • Флеминг, Я. Как да организираме времето си. Джобен наставник. С., Астра, 2002.
 • Форсайт, П. Започнете с най–важното – организиране на времето. С., Инфодар, 2000.
 • Управление на времето. Поредица Джобен наставник на Harvard Business School. С., Мениджър, 2007.

Допълнителна литература:

Допълнителната литература е предназначена за разширяване на общата култура на курсистите или за хора, проявяващи специално внимание към проблематиката.

 • Армстронг, М. Преуспяващият мениджър. Бургас, 1993.
 • Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. Бургас, 1993.
 • Бланчард К., У. Онкен, Х. Бъроус. Мениджърът и маймунката. С., Атлантис, 1991.
 • Бренън, Л. Бизнес етикет. С., 2006.
 • Ван Флийт, Дж. Силата отвътре. С., Аратрон, 1997
 • Ведър, Й., О. Ведър- Бизнес реторика - въведение в деловата комуникация: Учебник, МВБУ, 2016
 • Дени, Р. Мотивирай и спечели: Как да мотивираме себе си и останалите? С., 2006.
 • Дени, Р. Печеливши комуникации. С., 2006.
 • Деревицкий, А. Партизанска война с работодателя. Как да накараме шефа да ни плаща повече? С., 2007.
 • Изграждане на ефективни екипи. Harvard Business Essentials. С., Класика и стил, 2006.
 • Как да провеждаме срещи. Поредица Джобен наставник на Harvard Business School. С., Мениджър, 2008.
 • Как да пишем успешно в бизнеса. Поредица Джобен наставник на Harvard Business School. С., Мениджър, 2008.
 • Кей, М. Ти можеш всичко. С., Хомо футурис, 1997.
 • Колман, А., Дж. Бари. 525 начина да станете добър мениджър. С., Наука и изкуство, 1996.
 • Косилов, С., Л. Леонова. Работоспособност на човека и пътища за нейното повишаване. С., Медицина и физкултура, 1975.
 • Кърнеги, Д. Как да печелим приятели и да влияем на хората – приложна психология на човешките отношения. С., 1993.
 • Ленсиони, П. Петте основни слабости при работата в екип. С., 2006.
 • Люки, Р. Изграждане на ефективни екипи. С., 2006.
 • Максуел, Дж. 17 неоспорими закона за работа в екип. С., 2006.
 • Най–важните наредби по безопасност и здраве при работа в предприятието. С., 2006.
 • Наръчник по безопасни и здравословни условия на труд. 2005.
 • Паркинсън, С., М. Рустомджи, С. Сейпър. Ефективен мениджмънт в работата. С., Инфодар, 1999.
 • Рустомджи, М. Умеем ли да ръководим?. С., Техника, 1992.
 • Свами Шивамрути Сарасавати, С. Самодисциплина и управление на времето. Велинград, Българска йога организация, 2008.
 • Силаги, Е. Мениджмънтът – наука, изкуство, практика, кн. 1 до 20. Варна, 1991.
 • Сингър, Б. АБВ – изграждане на бизнес екип, който печели. С., 2006.
 • Смит, Х. Десетте закона на успеха. Как да постигнете целите си, без да нарушите вътрешния си мир?. С., Хомо футурис, 1995.
 • Стойков, Л. Фирмена комуникация и култура. С., 1995.
 • Управление на екипи. Поредица Джобен наставник на Harvard Business School. С., Мениджър, 2008.
 • Управление на кризи. Harvard Business Essentials. С., Класика и стил, 2006.
 • Фокс, С. Бизнес етикет For Dummies. С., 2006.
 • Хикман, К., М. Силва. Съвършенството като цел. С., 1991.
 • Хоберг, Г., Г. Фолмер. Стресът под контрол. С., Просвета, 1993.
 • Хопкинс, Т. Сигурният път към успеха. С., Хомо Футурис, 1997.
 • Шопов, Д., Л. Стефанов, М. Паунов, Л. Дулевски. Икономика на труда. С., 1999.
 • 14 урока за конфликтите. Lessons Harvard Business School. С., Мениджър, 2009.

Електронни ресурси:

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева