Професионална квалификация

Обучение на обучители по информационна грамотност ПДФ Печат

Лектори: Елица Лозанова-Белчева, Милена Миланова 
Продължителност: 30 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

------------------------------------------

Анотация:

Целта на предложения курс е обучаемите да придобият набор от умения и знания за подготовка, провеждане и оценяване на курсове по информационна грамотност в библиотеките и да се запознаят с международните стандарти за информационна грамотност; услугите на съвременните библиотечно-информационни центрове; възможностите за търсене и намиране на точна, актуална, научна информация по различни теми; законите и правилата, отнасящи се до достъп и използването на информационните ресурси и др.

Предназначен за:

Видове библиотеки: университетски и научни библиотеки. Длъжности: библиотечно-информационни специалисти от справочно-библиографските отдели с основна компютърна грамотност.

Продължителност:

30 часа – 20 ч. лекции и 10 ч. упражнения

Лектори:

Елица Лозанова-Белчева – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"
Милена Миланова – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Възможен период за провеждане:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

4 – 6 юни 2012 г. – във Варна
6 – 9 януари 2011 г. – в София

Основни теми:

 • Международни стандарти за информационна грамотност.
 • Основни насоки за подготвяне на програма по информационна грамотност. Видове обучителни програми – презентации, екскурзии в б-ката, обучение интегрирано в уч. програма, интерактивни методи на обучение и др. Изготвяне на примерна програма за обучение по инф. грамотност.
 • Техники за оценяване на обучението по инф. грамотност – предварително оценяване на инф. компетентности и оценяване след обучението – тестове, интервюта.
 • Източници на информация и методика за работа с тях: традиционни информационни издания в областта на обществените науки; видове каталози. Електронни каталози (OPAC) – ел. каталози на библиотеки в България (университетски библиотеки); методи и стратегии за търсене на документи в ел. каталози. Уебсайтове на библиотеките.
 • Библиотечно-информационни услуги в областта на обществените науки: справочно-информационни услуги на библиотеките и информационните центрове – традиционни и електронни библ. услуги; Document Delivery – доставка на документи по електронен път; Междубиблиотечно заемане.
 • Изграждане на стратегия за информационно търсене; критерии за търсене и оценка на получените резултати; използване на класификационни схеми и тезауруси, дескриптори; експертно търсене; търсене с подпомагане; булеви и контекстови оператори; синтаксис.
 • Търсене на информация в Интернет – търсещи машини: видове, принципи на действие, стратегии и похвати за намиране на търсената информация; тематични указатели; сравнителна характеристика между търсещи машини и тематични указатели. Интернет услуги и приложения за търсене на научна информация – тематични указатели; търсещи машини (Google Scholar, SCOPUS  и др.); метатърсещи системи; виртуални библиотеки; критерии за търсене.
 • Бази от данни (БД) - основни характеристики; видове; информационно-търсещи езици; БД в областта на обществените науки – достъп до безплатни БД (чрез сайтове на научни издателства).
 • Електронни ресурси в областта на обществените и точните науки – електронни издания (e-journals, e-books); дигитални архиви (репозиториуми); ел. ресурси на свободен достъп (Open Аccess); критерии за подбор и оценка на електронни ресурси – релевантност, актуализация,  научност, отговорна институция и др.
 • Цитиране, анотиране и рефериране на различни видове документи – книги, списания, статии, доклади, сборници, електронни ресурси и др. Видове цитиране – цитиране в текста, бележки под линия, в края на текста. Изготвяне на списъци с използвана литература (библиография). Плагиатство, защита на авторското право.

Литература:

 • БДС 17377-96. Български държавен стандарт. Библиографско цитиране. 1996.
 • Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа. София, 1999.
 • Мавродиева, Иванка. Академично писане: Изграждане на успешни писмени и устни умения в процеса на академичната комуникация. София, 2005.
 • Шуманова, Нина. За библиотеките, за информацията и за още нещо. София, 2001.
 • A Practical Guide to Information Literacy Assessment for Academic Librarians. Westport, Connecticut, Libraries Unlimited, 2007.
 • Andretta, S. Information Literacy: A Practitioner’s Guide. Oxfrord, 2005.
 • Citing and referencing. http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/
 • Directory of open access journals. http://www.doaj.org/
 • Gibaldi, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 7th ed. New York, 2009.
 • Guide to the Harvard Style of Referencing. 2010. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2010.pdf
 • Horton, Forest Woody. Understanding information literacy: A primer. UNESCO, 2008. http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdf
 • ISI Web of knowledge. http://apps.isiknowledge.com
 • Open Access. http://open-access.net/de_en/homepage/
 • Style manual for authors, editors and printers. 6th ed. Milton, 2002.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева