Професионална квалификация

Изследване потребностите на читателите и местните общности ПДФ Печат

Лектор: Люба Деветакова
Продължителност: 20 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

------------------------------------------

Анотация:

Курсът има за цел да представи различните видове данни, подходите за тяхното събиране, обработка и визуализация и тяхната практическа употреба в работата на библиотеката. Ще бъдат разгледани също източниците на информация и данни и тяхното комбиниране. Очакваните резултати от курса са да подпомогне работата на обучените с първичната библиотечна статистика като представи методи за обработка на данните и възможности за тяхната употреба, различни от чисто отчетната насоченост. Преминалите курса на обучение ще развият базови умения за прилагане на количествени и качествени методи за проучване на потребностите и нагласите сред читателите и местната общност.

Предназначен за:

Няма специфични изисквания по отношение на участниците.

Продължителност:

20 часа – 15 ч. лекции и 5 ч. упражнения

Лектор:

Люба Деветакова – магистър по социология и социална антропология от Централен европейски университет – Будапеща; докторант в департамент „Политически науки“ в НБУ.

Предстоящи курсове:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

16 – 17 октомври 2019 г. – Ловеч
10 – 11 октомври 2019 г.
 – Шумен
3 юни 2019 г. – Криводол
20 – 21 април 2017 г.
 – Разград
6 – 7 април 2017 г. – Монтана
8 – 9 декември 2016 г. – Пазарджик
26 – 27 септември 2016 г. – Стара Загора
22 – 23 юни 2016 г. – Пловдив
11 – 12 април 2016 г. – Кюстендил
22 – 23 март 2016 г. – София

Основни теми:

  • Как изследване на потребностите и нагласите на читателите и местните общности може да е полезно в работата на библиотекаря и дейностите на библиотеката?
  • Структуриране и анализ на наличните данни в библиотеката – работа с библиотечни документи, библиотечна статистика и опит на библиотекаря. Използване на библиотечната статистика за цели, различни от отчетните. 
  • Въведение в методите за изследване – количествени и качествени методи.
  • Количествени методи за изследване – извадка, анкета, анализ на първични и вторични данни.
  • Практически упражнения за – приложение на количествени методи.
  • Качествени методи за изследване – дълбочинно интервю, фокус група, наблюдение, контент анализ.
  • Практически упражнения за приложение на качествени методи.
  • Комбиниране на количествени и качествени методи. Източници на вторични данни.
  • Визуализация на данни – техники за визуализация чрез ИКТ, визуализация според вида на данните.
  • Данни и застъпничество.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева