Професионална квалификация

Електронни информационни ресурси с местно съдържание ПДФ Печат

Лектор: Цветанка Панчева
Продължителност: 27 часа

------------------------------------------

Анотация:

Курсът има за цел да запознае обучаемите със съвременните аспекти на краеведската информационна дейност в обществените библиотеки (приоритетно в регионалните):
– какво включват електронните ресурси с местно съдържание;
– какви са тези ресурси по форма (БД, електронен каталог, мултимедия, електронно издание, дигитален носител и др.);
– да се обърне внимание на спецификата в търсенето на информация с местно съдържание (елементи на търсене) при различните софтуерни продукти;
– да се посочат най-добрите практики.

Предназначен за:

За библиотекари от обществените библиотеки – регионални, читалищни, които не са работили в справочно-библиографски отдели и отдели „Краезнание”.

Продължителност:

27 часа – 18 ч. лекции и 9 ч. упражнения

Лектор:

Цветанка Панчева – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Възможни дати за провеждане:

24 – 26 октомври 2022 г. – Кърджали
26 – 28 октомври 2022 г. – Смолян

Проведени курсове:

24 – 25 октомври 2018 г. – в Пловдив
5 – 7 април 2016 г.
– в Ловеч
27 – 29 август 2014 г. в Търговище

Основни теми:

 • Бази данни за краеведска информация:
  • специфики на изграждането им;
  • възможности за търсене.
 • Краеведска електронна библиография:
  • подвидови особености – персоналия, тематична, указатели на съдържанието на отделни периодични издания и др.;
  • обхват на включените документи;
  • структура;
  • навигиране.
 • Регионалната библиотека като информационен посредник за местно електронно съдържание:
  • за местното управление на областно и общинско равнище;
  • за културните институции в региона;
  • за учебните заведения;
  • за важна правна, социална, здравна информация с регионален адресат;
  • за местни забележителности – исторически, архитектурни, природни и др.;
  • за местни празници, ритуали, награди, почетни жители и др. под.
 • Фактографска и снимкова краеведска информация в електронен формат:
  • БД за дейността на общинския съвет;
  • БД „Персоналия”;
  • Виртуална разходка из... и др.
 • Дигитализация на документи с краеведско съдържание:
  • критерии за подбор;
  • формати за архивиране на дигиталните копия;
  • метаданни;
  • възможности за достъп до съдържанието.

Литература:

 • Димчева, Кристиана. Нетрадиционно информационно обслужване в краезнанието. // Библиотечното краезнание – отговорност на регионалните библиотеки към националния информационен ресурс. История, развитие и съвременни тенденции на информационно обслужване. – Ловеч, 2000, с. 66-79.
 • Михайлова, Величка. Краеведската дейност на регионална библиотека „Дора Габе” – основа за проучвани и изследвания, извор на родолюбие. // Краезнанието – извор на родолюбие и историческа идентичност: Материали от науч. конф., проведена по повод 170-годишнината на организирана краеведска дейност. – Добрич, 2008, с. 116-121.
 • Панчева, Цветанка. Традиционна и електронна краеведска библиография – проблеми и резултати. // Българска библиография 1852-2002: Юбил. сб. - Велико Търново, 2002, с. 182-188.
 • Панчева, Цветанка. Съвременната визия на краезнанието в България: Един възможен поглед. // Родознание, 2008, №4, с. 30-36.
 • Панчева, Цветанка. Дигитализацията на краеведски документи: възможности за опазване и достъп до книжовното наследство в региона. // Библиотека, 2010, №5, с. 115-121.
 • Томова, Вили. Персоналии и летописи: Модули от програма Автоматизирана библиотека. http://www.pc-tm.eu/Docs/seminari/2008/personalii_letopisi.ppt#257,3,Slide 3
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева