Професионална квалификация

Икономическата и бизнес информация – как да я намерим, как да я използваме? ПДФ Печат

Лектор: Даниела Петрова
Продължителност: 20 часа

------------------------------------------

Анотация:

В рамките на предлагания курс участниците ще се запознаят с основните ресурси за икономическа и бизнес информация и възможните стратегии за търсене и използване на дигиталните източници на такава информация. Специфичните задачи, които ще решава обучението са:
1) да представи на курсистите базови знания за видовете и използването на икономическата и бизнес информация;
2) да създаде умения за работа със специализираните безплатни източници в интернет и с комерсиалните бази данни;
3) да разкрие възможностите на съществуващите национални, местни и международни източници за бизнес и икономическа информация;
4) да разшири уменията на библиотекарите за работа с/ и използването на този вид информация с цел разширяване обхвата на услугите в библиотеките.
В резултат на обучението, участниците в курса ще придобият нови умения за работа и търсене в международни и национални специализирани бази данни, съдържащи информация в икономическата област. Ще могат да съставят и реализират собствени стратегии за проучване и ще формират аналититчен подход към различните видове информационни търсения в конкретната област. Наред с това, завършилите курса ще разполагат със списък на систематизирани източници на информация за българската икономика, налична в интернет и групирана по области. Получените знания и умения ще им позволят да решават самостоятелно справочно-информационни задачи в областта на бизнес информацията като част от общия комплес услуги, които могат да предлагат модерните библиотеки.

Предназначен за:

Курсът е предназначен за библиотекари и информационни специалисти от всички библиотеки – научни, университетски, обществени и ведомствени. Специален интерес той представлява за специалистите, работещи в справочно-библиографските отдели и центровете за информация, създадени към библиотеките, а така също и за всички, които проявяват професионален и личен интерес към темите, предложени в обучението.

Продължителност:

20 часа – 16 ч. лекции и 4 ч. упражнения

Лектор:

Даниела Петрова – Библиотека при Център за икономическо развитие

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

29 30 юни 2011 г. – в София

Основни теми:

 • Бизнес и икономическа информация. Видове. Източници. Достъп до БИИ.
 • Икономически и бизнес изследователски практики. Изследователски процес. Навигация в уеб пространството.
 • Основни доставчици на бизнес и икономическа информация.
 • Обществена информация. Информация от публични институции.
 • Информация от  специализирани източници. Комерсиални бази данни.
 • Икономически ресурси по страни. Международни източници.
 • Оценка на бизнес информацията.
 • Управление на бизнес информацията.

Литература:

 • Pagel, R. & Halperin, M. (1999). International business information: How to find it, how to use it. (2nd ed.) New York: Amacom.
 • Handbook of Information Management. (8th edition) London: Aslib-IMI, 2001.
 • Lowe, M. (2004).Business information at work. London: Taylor & Francis e-Library.
 • Crawford, J. (2000). Evaluation of library and information services. London: Aslib-IMI.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева