Професионална квалификация

Стандартизационен практикум за БИД – библиотечна и информационна дейност ПДФ Печат

Лектор: Елена Койчева
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от декември 2020 г.

------------------------------------------

Анотация:

Целта на курса е да се въведат библиотечните и информационни специалисти в съвременната стандартизационна практика, свързана с изучаване на съдържанието на значими онлайн информационни масиви за стандарти, методите на информационно търсене, както и форматите на представяне на документите в тях. Онлайн информационни масиви за откриване на стандарти на значими организации за стандартизация – БИС – Български институт за стандартизация; ISO – международната организация за стандартизация и CEN – европейски комитет за стандартизация. Национален информационен център за стандарти – методи на информационно търсене. Компютърно хранилище на ISO – Функционалност на онлайн каталога на ISO. Електронно търсене в CEN в BOSS – справочна система за подкрепа на бизнеса в Европа. Функции на електронната платформа за видовете справки BOSS .

Предназначен за:

Библиотечни и информационни специалисти с практически опит в академични, научни и специализирани библиотечни и информационни институции.

Продължителност:

30 часа – 20 ч. лекции и 10 ч. упражнения

Лектор:

Елена Койчева – Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Проведени курсове:

27 – 28 юни 2011 г. - в Пловдив 

Основни теми:

 • Спецификата на стандартите. Термини и определения. Същност и цели на стандартизацията. Нива на системата за стандартизация. Органи. Стандартизационна практика за БИД. Условия за разработване на стандарти.
 • Методичен инструментариум по информационно търсене в онлайн масиви за стандарти. Алгоритми. Оператори. Функции. Формати за представяне на стандарти. Елементи от библиографския запис на стандартите, по които те се издирват в масивите. Международната класификация за стандарти ICS – средство за класифициране и търсене.
 • Профил на Българския институт за стандартизация – БИС. Стратегически цели. Нормативна база. Структура. Основни дейности на БИС. Технически комитети. ТК 16 – АБИД. Библиотека и Национален информационен център.
 • Онлайн каталог на БИС. Онлайн регистър на ТК на БИС. Методика на информационно търсене.  
 • Профил на Международната организация за стандартизация ISO. История, цел, членство и структура на управление. Техническа работа на ISO. Публикации, стандарти и “хибридни” стандарти на ISO. Структура, функции и задачи на  ТК 46 “Информация и документация”. Компютърно хранилище на  ISO и онлайн каталог на ISO – функционалност.
 • Профил на Европейския комитет за стандартизация – CEN. Мисия, принципи и членство. Връзки и взаимодействие с други организации. Стандартизационна система на CEN. Технически комитети и процедури за разработване на стандарти.
 • Електронно търсене в информационния масив за откриване на стандарти на CEN. Изготвяне на електронни справки чрез електронната платформа за подкрепа на бизнес процесите, известна като BOSS – Business Operations Support System. Глосар на BOSS и съпътстващите нормативни документи.
 • Онлайн нормативна база на ГСНТИ – Държавната система за научна и техническа информация на Русия. Цели. Потребители. Основни принципи. Информационна структура. Структура и състав на тематичните раздели. Представяне на пълнотекстовата информация за стандарти. Функционални възможности на онлайн масива: навигация; търсене по атрибутите на стандарта; лексическо търсене; преглед на текстовете. Информационната система от стандарти СИБИД – стандарти по информация, библиотечно и издателско дело. Електронни класификатори.
 • Характеристика, търсене и извличане на стандарти за библиотекари и архивисти на сайта на Конгресната библиотека на САЩ. Категоризация на стандартите. Формати за описание на ресурси. Стандарти за генериране на дигитална библиотека.  Протоколи за търсене и извличане на информационни ресурси. Кодове за езици. Метаданни за дигитално съдържание и др. видове библиотечни стандарти.
 • Водещи национални органи в Европа за стандартизация – DIN – Германския институт за стандартизация – Deutsches Institut für Normung e.V. , BSI – Британския институт за стандартизация – British Standards Institution   и AFNOR – Френската асоциация за стандартизация – Association Française de Normalisation : Кратки профили. Характеристика и достъп до базата от данни Perinorm – информационен продукт на DIN, BSI  и на  AFNOR.

Литература:

 • БДС EN 45020:2007 Стандартизация и свързаните с нея дейности. Речник на общите термини (ISO/IEC Guide 2:2004)  Standardization and related activities – General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004). – София: БИС, 63 с.
 • ГЪЛЪБОВА, С.Д. БДС за библиотечната, информационната и издателската дейност : Реф. сб. / Севдалина Димитрова Гълъбова. – София : WINI 1837, 2004. – 128 с. ; 20 см
  Офс. изд. – Информ. показалец на БДС, Предм. показалец.
  ISBN 954-91103-6-2 : Без сведение за цена
 • ЗАКОН за национална стандартизация.  В сила от 05.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г.
 • КОЙЧЕВА, Е.Д. БДС ISO 8777:2002.  Информация и документация – Команди за интерактивно търсене на текстова информация.  // БИБЛИОТЕКА, V. 9, 2002,  № 2–3, с.88.
 • КОЙЧЕВА, Е.Д. Глосар на термините по информационно търсене. [Новите измерения на научната дисциплина информационно търсене – встъпителна студия, с. 11 – 34.] – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски. 2006. – 124 с.; 23 см ; ISBN-10:954-07-2311-6; ISBN-13:978-954-47-2311-2.
 • КОЙЧЕВА, Е.Д. Ефективно информационно търсене в Интернет.  // COMPUTER. Персонални компютри в практиката, V. 11, 2001, № 12, с. 82 – 85.
 • КОЙЧЕВА, Е.Д. Онлайн информационни масиви за откриване на стандарти. // COMPUTER, V. 19, 2009, № 12,  с. 42– 44.
 • КОЙЧЕВА, Е.Д. The Dublin Core Metadata Initiative: Стандартизиран формат за метаданни за Интернет  пространството.  // COMPUTER. Персонални компютри в практиката, V. 14, 2004, № 12, с.55–58.
 • ПРЕГЛЕД на дейността по стандартизация. [2004 – 2005]  – София: БИС, 2005, 32 с.
 • ТЕМПЪЛ, Пол и др.  Ползите от стандартите. / Пол Темпъл и Джофри Уилямс./  – Брюксел: CEN,  76 с.

Електронни ресурси:

 
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева