Професионална квалификация

Е-правителство и библиотеките ПДФ Печат

Лектор: Елица Лозанова-Белчева
Продължителност: 30 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

------------------------------------------

Анотация:

Целта на предложения курс е да запознае обучаемите с развитието, концепциите, и приложенията на електронното правителство. Курсистите ще имат възможността да проследят етапите на въвеждане на електронното правителство в България и да анализират текущото състояние, проблемните области и предизвикателствата. Курсът обхваща преглед на законовата рамка, европейските инициативи и програми в областта на електронното правителство и ролята на библиотеките за развитието на електронното правителство.

Предназначен за:

Библиотекари на ръководни длъжности и справочно-информационни специалисти от всички видове библиотеки с основна компютърна грамотност.

Продължителност:

30 часа – 25 ч. лекции и 5 ч. упражнения

Лектор:

Елица Лозанова-Белчева – Софийски университет  "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне. 

Проведени курсове:

28 – 30 май 2018 г. – Варна
2 – 15 октомври 2013 г.
 – 
 дистанционна форма на обучение 
9 – 11 май 2013 г. – в Добрич
7 – 9 февруари 2013 г. – в Ловеч
14 – 31 януари 2013 г. – дистанционна форма на обучение 
16 – 18 юли 2012 г. – във Варна
16 – 18 март 2012 г. – в Кюстендил

Основни теми:

 • Електронно правителство (e-government) – характеристика. Същност на електронното правителство. Етапи/фази на развитие на електронното правителство.
 • Развитие на електронното правителство в световен мащаб – добри практики, успешни модели. Визия на Европейския съюз за развитие на електронното правителство.
 • Електронни административни услуги – за гражданите и бизнеса. Индикативни административни услуги. Етапи на реализация на електронните услуги.
 • Електронен подпис. Електронни документи.
 • Развитие на електронното правителство в България.
 • Обслужване на принципа „едно гише” (One-Stop Shop).
 • Е-община, е-област (електронно административно обслужване на местно ниво).
 • Услуги на българското електронно правителство (видове е-услуги).
 • Единен портал за достъп до електронни административни услуги (http://www.egov.bg). Правила за ползване на портала. Достъп до електронните услуги.
 • Проблеми и предизвикателства пред електронното правителство и възможностите на библиотеките за тяхното преодоляване: електронно включване (е-Inclusion); дигитално разделение (digital divide); информационна грамотност (Information Literacy); е-достъп (e-Access); е-достъпност (e-Accessability).
 • Ролята на библиотеките за развитието на електронното правителство. Участие на публичните библиотеки в електронното правителство.
 • Библиотеките и електронното правителство в България.

Литература:

 • Добрев, Б., Е. Гецова. Пътеводител за електронно правителство. София, International University, 2005.
 • еБългария 2006. Годишен доклад. Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2006. http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=1975
 • Е-правителство – добри практики, онлайн услуги 2003–2004. С., ИПАЕИ, 2005.
 • Каменова, Н. и др. Електронното правителство – същност, организация и насоки за развитие. / Нина Каменова, Мариета Попова. // Публична администрация, 2003, № 1, с.7–16.
 • Кискинов, В. Електронно правителство – сборник с юридически актове. София, 2003.
 • Кискинов, В. Електронно правителство. София, 2003.
 • Кортес-Реал, И. Публичната администрация и Европейският съюз. //Публична администрация, 2002,  № 1, с. 25.
 • Лозанова-Белчева, Е. “е-Governmеnt” и ролята на библиотеките. // Годишник на Български Информационен Консорциум. София, БИК, 2004, с. 18–22.
 • Огнянова, Н. Електронното правителство: подходи и предизвикателства пред правото. // Публична администрация, 2003, № 1, с.30–36
 • Павлов, П., Михалева, С. Концепцията „Електронно правителство” – същност, проблеми и перспективи. УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, 2003.
 • Холмс, Д. Стратегии за електронно правителство.София, 2002.
 • Berryman, J. E-government: issues and implications for public libraries. // The Australian Library Journal, 53, 2004 November, No 4, p. 349–360. http://www.bclibraries.ca/ptplc/files/Berryman_Egovt.pdf
 • Bertot, J.C. et al. Public access computing and internet access in public libraries: The role of public libraries in e-government and emergency situations. // First Monday, 11, 2006, No 9. http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/1392/1310#b3
 • Duncan, A. M. Depository Libraries, the Internet and the 21st Century.// Journal of Government Information, 23, No 4, 1996, p. 217–225.
 • Fang, Zhiyuan. E-government in Digital Era: Concept, Practice and development.// International Journal of the Computer, the Internet and Management, 10, 2002,  No 2, p. 1–22.
 • Heeks, R. A Factor Model for eGovernment Success and Failure. http://www.egov4dev.org/causefactor.htm
 • Jaeger , P.T. Building E-government into the Library & Information Science curriculum: The future of government information and services. // Journal of Education for Library and Information Science, 49, 2008, p. 167–179.
 • Jaeger, Paul T., Bertot, John Carlo. E-government Education in Public Libraries: New Service Roles and Expanding Social Responsibilities. // Journal of Education for Library and Information Science, 50,  Winter 2009, No 1, p. 39.
 • Layne, K., Lee, J. Developing fully functional e-government: A four stage model. // Government Information Quarterly, 18, 2001, No 2, p. 122–136.
 • Leitner, Ch. eGovernment in Europe: Thе State of Affairs. // Intrnational Journal of Communication Law and Policy, Issue 8, Winter 2003/2004. http://www.eipa.eu/files/repository/product/20070214113429_egoveu.pdf
 • Moon, M. J. The Evolution of E-government Among Municipalities. Rhetoric or Reality? // Public Administration Review, 62, 2002, No 4, p. 424–433.
 • Whitson, T. L., Davis, L. Best practices in electronic government: Comprehensive electronic information dissemination for science and technology. // Government Information Quarterly, 18, 2001, No. 2, p.  7−21.

Електронни ресурси:

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева