Професионална квалификация

Учебен план ПДФ Печат

Съдържанието на учебната програма е разработено от експерти на ББИА и е съобразено с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и със съвременните тенденции в развитието на библиотечно-информационните науки. Учебната програма е в рамките на 960 часа и съдържа 20 общи и отраслови дисциплини, разпределени в четири модула.

Модул І. Обща задължителна професионална подготовка
Брой часове – 86 (теория – 35, практика – 51)

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово-правно законодателство
 • Умения за работа в екип
 • Работа с персонален компютър и приложни програми

Модул ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка
Брой часове – 186 (теория – 74, практика – 112)

 • Чужд език
 • Работа с автоматизирани библиотечни системи
 • Работа с Интернет и комуникация в мрежата
 • Нормативна уредба за библиотеките в България
 • Библиотечен маркетинг и връзки с обществеността

Модул ІІІ. Специфична за професия "Библиотекар" задължителна професионална подготовка
Брой часове – 628 (теория – 277, практика – 351)

 • Общо библиотекознание
 • Библиотечни фондове. Комплектуване, организация и опазване
 • Библиотечни каталози. Стандарти за библиографско описание
 • Библиотечно обслужване. Читатели и четене
 • Справочно-библиографска и информационна дейност в библиотеката
 • Управление и организация на библиотеката
 • Национална система на библиотеките в България

Модул ІV. Свободноизбираема подготовка
Брой часове – 60 (теория – 30, практика - 30)

 • Библиотечни организации и обединения
 • Обща и специална библиография
 • Допълнителна аналитико-синтетична обработка на документи
 • Библиотечно обслужване на хора със специални нужди
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева