СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
UNION OF LIBRARIANS AND INFORMATION SERVICES OFFICERS (ULISO)
---------------------------------------------------------------------------------------
1000 София, пл. “Славейков” № 4, стая 609, тел. 987 0734, 980 6688 (264), факс 987 0734
1000 Sofia, pl. Slaveikov № 4, tel. (3592) 987 0734, fax (3592) 987 0734

У С Т А В

на сдружение
"СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ"

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование на сдружението е: "СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ" (СБИР).

1.2. Сдружението обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенствуват библотечното дело и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.

1.3. Сдружението се основава на принципите на демократичност и доброволност и не е политическа организация.

1.4. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел.

1.5. Седалище на сдружението е гр. София, то има собствен печат и емблема.

1.6. Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

1.7. Сдружението може да членува в други сдружения и обединения, ако те не са политически организации.

1.8. Сдружението осъществява дейността си на основата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, другите нормативни актове и настоящия Устав.

1.9. Сдружението се учредява за неопределен срок.

2. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

2.1. Сдружението има следните цели и средства:

Цели

2.1.1. Да издигне социалния статус на професията библиотекар и информационен специалист и да оказва професионална защита на своите членове;

2.1.2. Да постигне демократизация и деидеологизация на библиотечната и научно-информационната дейност и да гарантира универсална достъпност до фондовете от първични и вторични документи;

2.1.3. Да участва при разработването на национална библиотечна и информационна политика, нормативна база и тяхното приложение;

2.1.4. Да стимулира научно-изследователската и научно-приложната дейност в областта на библиотечното дело и научно-информационната дейност;

2.1.5. Да стимулира технологичния прогрес и да подобрява материалната база на библиотеките и научно-информационните центрове. Да съдейства на членовете на сдружението за разгръщане на стопанската инициатива в тези области;

Средства

2.1.6. Да представя мнение за професионалните качества на кандидатите за ръководители на библиотеките и научно-информационните центрове;

2.1.7. Да изгражда система за непрекъсната квалификация на библиотекарите и информационните специалисти;

2.1.8. Да формира и застъпва библиотечното и информационното становище при определянето и осъществяването на издателската политика на страната;

2.1.9. Да сътрудничи със сродни организации и да представлява професията в България, чужбина и в международните неправителствени и правителствени организации;

2.1.10. Да информира членовете на сдружението за развитието на библиотечното дело и научната информация в чужбина;

2.1.11. Да стимулира дарителството в полза на библиотеките и информационните центрове;

2.1.12. Да стимулира издателската дейност на библиотечните и информационните учреждения.

2.2. Сдружението има за предмет на дейност:

2.2.1. Да организира членовете си за провеждане на мероприятия в изпълнение на целите си;

2.2.2. Да организира постоянното информиране на членовете си чрез бюлетин или под друга форма;

2.2.3. Да организира секции, клубове, семинари, кръгли маси и други подобни форми за отделните видове библиотеки и центрове за научно-техническа информация по отделни проблеми и по териториален принцип. Тяхната структура и задачи се определят с решение на Управителния Съвет.

2.2.4. Да представлява членовете си пред държавните органи и неправителствени организации.

2.3. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност както следва: научноизследователски, експертни и методични разработки, консултации, издателска и рекламна дейност, обучение на библиотечни и информационни кадри. Приходите от стопанска дейност се използват само за определените от устава цели. Сдружението не разпределя печалба.

3. ЧЛЕНСТВО - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

3.1. Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически лица и юридически лица. Членството е доброволно.

3.2. Членове на сдружението могат да бъдат лица, които приемат Устава, основните насоки на развитие и управление и съдействат за развитието на библиотечната и информационната дейност у нас.

3.3. Членове на сдружението могат да бъдат: библиотеки, информационни центрове , учебни заведения, административни органи, библиотечни и информационни фирми, структурни подразделения на институции, съюзи, дружества и др., които са съгласни с Устава. Те се представляват в сдружението от техния ръководител (директор, декан, ректор, президент, председател, вначалник и прочие) или изрично упълномощено от него
лице- (служител, съдружник или прочие).

3.4. Нов член на сдружението се приема по негова писмена молба до Управителния съвет. В молбата се декларира съгласие с Устава и заплащането на определения от Общото събрание членски внос.

3.5. Приетите членове се вписват в книгата на членовете, която съдържа името и адреса на члена, датите на възникване и прекратяване на членството му и заплатения членски внос. Книгата се води и съхранява от Управителния съвет.

3.6. Членът на сдружението има право:

3.6.1. да участва в управлението и дейността на сдружението;

3.6.2. да бъде информиран за неговата дейност;

3.6.3. да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.

3.7. Членът на сдружението е длъжен:

3.7.1. да спазва Устава и да изпълнява решенията на органите на сдружението;

3.7.2. да съдейства за постигане на целите на сдружението;

3.7.3. да заплаща определения членски внос.

3.8. Членовете на сдружението - юридически лица, участвуват в дейността и управлението на сдружението чрез законните си представители или упълномощени от тях лица.

3.9. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на дължимия членски внос.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В СДРУЖЕНИЕТО

4.1. Членството в сдружението се прекратява при:

4.1.1. по негова молба до Управителния съвет;

4.1.2. смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице;

4.1.3. изключване;

4.1.4. прекратяване на юридическото лице-член на сдружението;

4.1.5. прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;

4.1.6. при отпадане.

4.1.7. при закриване на колективните членове неюридически лица.

4.2. Член може да бъде изключен при нарушаване на Устава и професионалната етика, както и при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

4.3. Изключването става по решение на Управителния Съвет. Решението на УС може да се обжалва пред Общото събрание.

4.4. Членът отпада при неплащане на членски внос до 6 месеца след изтичане на съответната календарна година и системно неучастие в дейността на сдружението , които факти се установяват по документите на сдружението от Управителния Съвет, което се оповестява на първото Общо събрание.

5. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

5.1. Органи на сдружението са:

5.1.1. ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС);

5.1.2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС).

6. ОБЩО СЪБРАНИЕ

6.1. Общото Събрание е върховен орган на сдружението. То се състои от всички членове на сдружението.

6.2. Общото събрание:

6.2.1. изменя и допълва Устава;

6.2.2. приема други вътрешни актове;

6.2.3. избира и освобождава членовете на УС с тайно гласуване;

6.2.4. избира Председателя на УС с тайно гласуване;

6.2.5. разглежда жалби на изключени членове;

6.2.6. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6.2.7. взема решение за участие в други организации;

6.2.8. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

6.2.9. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

6.2.10. приема бюджета на сдружението;

6.2.11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

6.2.12. приема отчета за дейността на УС;

6.2.13. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

6.2.14. взема и други решения, предвидени в устава.

6.3. Общото събрание може да бъде редовно и извънредно.

6.3.1. Редовното събрание се свиква всяка година.

6.3.2. Извънредно събрание се свиква по всяко време.

6.4. Общото Събрание се свиква от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението в населеното място, където се намира седалището му.

6.5. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. УС осигурява достъп на всички членове до подлежащите на обсъждане материали в управлението на сдружението.

6.6. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

6.7. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго.

6.8. Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

6.8.1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

6.8.2. колективните членове, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения

6.9. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решения по чл. 6.2.1 и 6.2.8 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

6.10. За всяко заседание на Общото Събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и протоколчика. Взетите решения задължително се вписват в протокола и се прочитат на края на заседанието. За протоколите от заседанията на Общото събрание се води книга, която се съхранява от УС.

7. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)

7.1. Членовете на УС се определят на девет души и се избират между членовете на сдружението за срок до 3 години. Членове на УС се избират за не повече от 2 последователни мандата. Председателят на УС се избира от Общото събрание с тайно гласуване.

7.2. УС може да образува свои органи - комисии, съвети и други, които да подпомагат неговата дейност.

7.3. Управителният съвет:

7.3.1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

7.3.2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на Устава;

7.3.3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

7.3.4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;7.3.5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7.3.6. определя адреса на сдружението;

7.3.7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

7.3.8. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

7.3.9. приема и изключва членове;

7.3.10. възлага разработки, становища и др.;

7.3.11. ръководи издателската дейност;

7.3.12. Води и съхранява протоколната книга с решенията на Общото събрание, протоколната книга от заседанията си и книгата за членовете.

7.4. УС се свиква на заседание от неговия председател. Председателят е длъжен да го свика и при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки член на УС.

7.5. Заседанията на УС са редовни, ако присъствуват повече от половината от членовете му.

7.6. Решенията на УС се вземат с мнозинство на присъстващите. Решенията по чл.14 ал.2 Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по чл.7.3.3 и 7.3.6. на настоящия Устав се вземат с мнозинство от всички членове. За заседанията се води протокол, който се подписва от председателя, протоколчика и присъстващите на заседанието членове на УС.

7.7. УС може да взема решения неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на съвета.

7.8. Председателят на УС, който е и председател на сдружението:

7.8.1. представлява сдружението пред всички държавни органи и неправителствени организации и лица в страната и чужбина;

7.8.2. председателства заседанията на Общото събрание;

7.8.3. председателства заседанията на Управителния съвет;

7.8.4. ръководи сдружението между две заседания на Управителния съвет.

8. ИЗДРЪЖКА, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

8.1. Сдружението се финансира от членски внос, допълнителна стопанска дейност, целево отпуснати средства, дарения от отделни граждани и организации в страната и чужбина.

8.2. За постигане на целите си сдружението може да придобива, управлява и стопанисва необходимите движими и недвижими имоти, да създава творчески и други фондове за осигуряване на дейността си, за подпомагане на своите членове, за поддържане и обновяване на материалната база, за създаване на научни продукти.

8.3. Сдружението има право да открива сметки в банките и да извършва финансови операции съобразно действащите закони.

8.4. Счетоводната дейност на сдружението се осъществява съгласно ЗС. Годишният счетоводен отчет на сдружението се заверява от дипломиран експерт-счетоводител при наличие на условията по чл.39 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Годишният баланс на сдружението се публикува в печата.

8.5. Сдружението разходва имуществото си за:

8.5.1. развитие и утвърждаване на духовните ценности, науката и техниката чрез развитие на библиотечната и научно-информационна дейност;

8.5.2. подпомагане на дейности и лица при реализация на целите на сдружението.

8.6. Сдружението може да разходва безвъзмездно имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите съгласно закона и Устава. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват съгласно обявен ред и правила за осъществяване на дейността, които се утвърждават от УС. Информацията за реда е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

8.7. При безвъзмездно разходване на имущество и сключване на сделки се спазват изискванията на чл.41 ал.3 и 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

8.8. Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

8.8.1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

8.8.2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности;

8.8.3. финансовия резултат.

8.9. Докладът е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.

9. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

9.1. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

9.2. Сдружението се прекратява:

9.2.1. с решение на Общото събрание;

9.2.2. с решение на окръжния съд по седалището си и съгласно чл.13 ал.1 т.3 ЗЮЛНЦ.

9.3. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите от имуществото на сдружението.

9.4. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

9.4.1. учредителите и настоящите и бивши членове;

9.4.2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;

9.4.3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

9.4.4. съпрузите на лицата по чл.9.4.1. - 9.4.3.;

9.4.5. роднините на лицата по чл.9.4.1. - 9.4.3. по права линия-без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

9.4.6. юридическите лица, в които лицата по чл.9.4.1. - 9.4.5.са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. За неуредените от настоящия Устав въпроси се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащата нормативна уредба.

10.2. Уставът е изготвен в 3 еднообразни екземпляра - 1 за съда по регистрацията и 2 за сдружението.

10.3. Уставът е приет на общо събрание на сдружението, състояло се на 05.06.2002 г. в гр. София.


ПРЕДСЕТАДЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: ПРОТОКОЛЧИК: