Начало arrow За нас arrow Общи събрания arrow Общо отчетно-изборно събрание 2012
Общо отчетно-изборно събрание 2012 Печат
София, 10 април 2012 г.

На Общото събрание бяха приети:

Избран бе нов Управителен съвет:

Председател
Снежана Янева
Членове
Анелия Иванова
Анна Кожухарова
Антоанета Тотоманова
Ваня Грашкина
Елица Лозанова-Белчева
Емилия Милкова
Калина Иванова
Надежда Груева
Пламена Златкова
Спаска Тарандова

ББИА 

   

ББИА 

 

Отчетен доклад
за дейността на ББИА за периода януари  – декември 201
1 г.

2011 г. бе една от най-трудните за библиотечния сектор. Икономическата криза се отрази  сериозно на библиотеките и те продължиха да страдат от хроничен недостиг на средства и намалени субсидии за издръжка и изпълнение на основните дейности. Това съществено възпрепятства изпълнението на основните им функции. Отсъствието ясно дефинирана политика по отношение на библиотеките също повлия демотивиращо на библиотечните специалисти в опитите им да се справят с критичната ситуация.
За ББИА това бе втората година от изпълнението на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”, подкрепен от Фондация „Америка за България”.  Проектът цели да допринесе за развитието на библиотечния сектор чрез изграждането на капацитета на професионалната ни организация и развитието на дейности, необходими за библиотеките и библиотечната общност. Изпълнението на проекта значително повишава нашата отговорност към общността, чиито очаквания се стремим да оправдаем.

Основни направления в дейността на ББИА

  • Да изработва и отстоява позиции по основни направления при определянето и осъществяването на националната библиотечна и информационна политика.
  • Да продължи работата по създаването на съвременна нормативна база, отговаряща на спецификата и нуждите на различните видове библиотеки.

През отчетния период УС на ББИА положи значителни усилия да запознае изпълнителната и законодателната власт с проблемите на библиотечния сектор и да представи приоритетните с цел разрешаването им.  В подготвените 8 писма и становища по различни проблеми, сдружението декларира своята готовност за сътрудничество и съвместна дейност с изпълнителната и законодателната власти.
Националната библиотечна седмица през изминалата година бе под надслов „Библиотеките – партньор в образованието”. Основното ни послание към обществото бе свързано с важната роля, която имат библиотеките в образователния и възпитателен процес. Основен акцент бе поставен на ролята на училищните библиотеки в училищното образование. В обръщението ни бе подчертана и ролята на университетските, научните и обществените библиотеки в процеса на формалното и неформалното образование. Специалният ни гост г-жа Лоурънс Дас – вицепрезидент на Международната асоциация на училищните библиотеки, президент на Европейската мрежа на училищните библиотеки и информационната грамотност и секретар на Секцията на ИФЛА на училищните библиотеки изнесе публична лекция за стратегиите, насоките, стандартите и моделите на съвременната училищна библиотека. По време на откриването на Националната библиотечна седмица г-жа Цецка Цачева подкрепи изцяло исканията на ББИА, изложени в Обръщението към законодателната и изпълнителната власт и обеща своята подкрепа за постигането им. Подкрепа получихме и от г-н Огнян Стоичков, председател на комисията по образованието към 41-то НС. В рамките на НБС се проведоха 15 срещи с представители на Народното събрание, Министерството на образованието, младежта и науката, местните власти и регионалните инспекторати. В страната се проведоха три кръгли маси по проблемите на училищните библиотеки. 40 библиотеки от цялата страна се включиха със собствена програма в Националната библиотечна седмица. Конкретен резултат от провеждането й бе включването на представители на ББИА в работните групи по подготовката на Закона за предучилищното и училищно образование. Дейността по изработването на проекто-текстовете продължи от м. юли 2011 г. до м. януари т.г. Неотдавна бе публикуван проектозакона, в който училищните библиотеки  заемат полагащото им се място в образователния и възпитателния процес, като е предвидено и тяхното финансиране.
Друг резултат от кампанията е включването на представител на ББИА в работна група към Министерството на образованието, младежта и науката за създаване на Национална стратегия за насърчаване на четенето.
Проблемите на обществените библиотеки изложихме в няколко писма до министъра на културата и министъра на финансите. Основните въпроси, които поставихме бяха свързани с възстановяването на програмата за подпомагане на комплектуването на библиотеките „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, приемането на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване, предвиден в ЗОБ; осигуряването на средства за регионалните библиотеки за функциите им по чл.27 и в изпълнение на чл.61 т.2 от Закона за обществените библиотеки. Исканията ни за среща с ръководството на Министерството на културата по тези въпроси не се увенчаха с успех в продължение на година и половина. Тогава съвместно с АБК през м. септември организирахме Национална кампания за възраждане на библиотеките. Кампанията получи широк обществен и медиен отзвук и бе подкрепена от множество неправителствени организации, видни интелектуалци, млади поети и писатели. Дебат по проблемите на книгоиздаването, четенето и библиотеките се проведе в Червената къща с участието на представители на академичните среди, библиотечната общност, ученици, студенти, преподаватели и др. По време на кампанията бяха събрани над 25 000 подписа на граждани, подкрепящи нашата кауза. Връчването на Отвореното писмо до министър-председателя и подписката  в Министерски съвет бяха предшествани от хепънинг, в който участваха млади автори. Искам да благодаря на всички колеги, които се включиха в кампанията и проявиха професионално достойнство и самочувствие. Нашата кампания нямаше политически цели,  нашите искания са насочени към постигането на международните  норми и стандарти за различните видове библиотеки, от които все още страната ни е доста далече.  
Считаме, че най-значимия резултат от кампанията е широкият обществен дебат за ролята на библиотеките и четенето, за съдбата на българската книга. Впечатлението на много от колегите е, че сякаш никога обществото и медиите не са говорили толкова много за библиотеките. Още преди края на кампанията, през м. октомври Министерството на културата обяви сесия по програмата за подпомагане на библиотеките за 500 000 лв. Съществено бяха променени условията за кандидатстване, като бяха изключени като бенефициенти училищните, университетските, специалните и научните библиотеки.  По данни на МК още 680 000 са осигурени за книги за читалищните библиотеки от допълващата субсидия за читалищата.
Отговор на Отвореното писмо до министър-председателя по отношение на останалите ни искания не е получен до момента.
През м.март бе проведена среща с директорите на регионалните библиотеки, на която се обсъдиха срещаните проблеми при прилагането на ЗОБ. Всички се обединиха около становището, че е необходима разработката на инструктивен материал от страна на МК в помощ на прилагането на закона за общинските администрации. В срещата взе участие и проф. Христова, директор на НБКМ, която запозна участниците с идеята за изготвяне на браншово споразумение в БАРОК.
ББИА участва с представители в един от семинарите и в заключителната конференция по проекта "Подобряване на работата на общинските администрации по мониторинга и контрола върху прилагането на Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища в сътрудничество със заинтересованите страни" на НФК, финансиран по ОПАК. ББИА се включи в  консултациите по изготвянето на наръчника в помощ на общинските администрации по прилагането на ЗОБ и ЗНЧ.
Представители на ББИА участват в две от работните групи, Регионална културна политика и Литературно наследство, по изработването на Национална стратегия за развитие на културата.
Представители на УС участваха в обсъждането на проектобюджета за 2012 г. в Комисията по култура, гражданко общество и медиите към 41 НС и поставиха проблемите по финансирането на обществените библиотеки.

  • Да съдейства за развитието на библиотечно-информационната дейност в  съответствие с европейските и международните тенденции
В рамките на дейностите по проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България” ББИА  започна да предоставя експертни и консултантски услуги и по този начин безвъзмездно да подпомага колегията в страната при решаване на професионални проблеми от различно естество. ББИА оказва съдействие на гилдията и чрез идентифицирането на консултанти от други сфери извън библиотечната, напр. в областта на авторското право, финансовото-счетоводни въпроси и др. За отчетния период са постъпили  28  запитвания на колеги от различни видове библиотеки, в отговор на които са подготвени писмени консултации. Една от консултациите, която касае всички видове библиотеки е публикувана на поддомейна на услугата към сайта. В специално създадената рубрика „Полезни документи и публикации” се публикуват преводи на актуални документи на ИФЛА, на ИСО стандарти и други полезни за практиката материали.  Към момента 6 важни документа на ИФЛА са достъпни на български език чрез сайта на сдружението. Сред тях са: Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталната библиотека, Становище на ИФЛА за отворения достъп и др.
Продължи процеса на присъединяването на библиотеки към Кодекса по междубиблиотечно заемане, одобрен през 2011 г. До момента са се присъединили 36 библиотеки от цялата страна.
От 01.07.2011 г. ББИА е член на ТК 16 Архиви, библиотеки и информационно обслужване към БИС и участва активно в дейността му.
Националната конференция на сдружението на тема „Потребностите на информационното общество и библиотеките – хармония или конфликт” бе организирана съвместно с РБ Благоевград и се проведе на 9 и 10 юни в Благоевград. Изнесени бяха 29 доклада и презентации от библиотечни ескперти, представители на различни видове библиотеки и представители на академичните среди. Като положителна тенденция трябва да отбележим все по широкото участие на библиотечни специалисти - практици от различни библиотеки, които представиха своя интересен опит в сферата на библиотечното обслужване, реализирани проекти, културни програми и др. Участниците в конференцията имаха възможност да посетят новата сграда на библиотеката на Американския университет.  Конференцията бе предшествана от провеждането на уъркшоп с лектор Нанси Болт на тема „Как да пишем успешни проекти”. Изразявам нашата благодарност към г-н Петров, директор на РБ и неговият екип за отличната организация на конференцията и богатата културна програма, подготвена от домакините за участниците.  
През 2011 година разширихме хронологичните граници на Маратона на четенето, който  бе обявен от 2 април, Международния ден на детската книга до 23 април включително. Маратонът вече е традиция от 2005 г. насам и се провежда съвместно с Асоциация „Българска книга”. В него участваха с инициативи 71 библиотеки от 47 селища в страната. ИБ на ББИА изготви преслист за събитието и разпространи плакати до всички библиотеки, които подготвиха програми за събитието.
  • Да стимулира международното сътрудничество и коопериране
ББИА поднови членството си в ИФЛА благодарение на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”. През 2011 г. трима представители на ББИА бяха избрани за членове на Постоянни комисии към различни секции, а именно: Емилия Милкова – член на ПК на секцията „Публични библиотеки”; Милена Миланова – член на ПК на секцията по каталогизация и В. Грашкина – член на ПК на секцията „Мениджмънт на библиотечни асоциации. Е. Милкова взе участие в световния конгрес на ИФЛА, проведен през м.август в Пуерто Рико.
ИБ на ББИА осъществи проект на тема „Лидерство за ръководители на общински библиотеки” по програмата на IFLA „Действие за развитие чрез библиотеките”, подпрограма „Малки проекти”. Проектът бе високо оценен и е публикуван на сайта на ИФЛА като пример за добра практика.
Също със средства по проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България” бе подновено членството на асоциацията в ЕБЛИДА, което по финансови причини бе прекъснато за повече от 10 години. Представители на УС на асоциацията С. Янева и В. Грашкина участваха в годишната среща на ЕБЛИДА и конференцията, организирана съвместно с NAPLE, които се проведоха през м. май в Малага, Испания.
М. Миланова взе участие в международна конференция по проблемите на Дъблин кор и УДК, проведена в Кралската библиотека на Холандия, гр. Хага.  Р. Калчева участва  в международна конференция „Теория и практика на дигиталната библиотека”, организирана от Хумболтовия университет, Берлин. И двете участия бяха подпомогнати от проекта, финансиран от ФАБ.
Представители на румънската и гръцката библиотечни асоциации взеха участие в годишната национална конференция на ББИА.
  • Да  участва в работата по действащи национални програми и проекти, както и да инициира нови такива от местно, национално и международно значение
През м. февруари 2011 г. стартираха  дейностите но изработването на Национална програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство. Първият етап предвижда проучване на състоянието на книжовното наследство в библиотеките. Създадена бе работна група от 6 експерти от различни сфери на проблематиката и от различни библиотеки, която изготви въпросник със 118 въпроса за изследване на следните области: установяване на вида и обема на наличното книжовно наследство, условията за съхранение и опазване, степента на библиографско покритите, обхвата, качеството и интероперабилността на дигитализираните колекции, количеството на заетия библиотечен персонал и степента на неговата квалификация, бюджета на библиотеките за тези дейности и перспективи за следващите  две години. Изготвен бе списък от 95 библиотеки, които притежават книжовно културно наследство. За подготовката на списъка бе използван архивът на Археографската комисия в Националната библиотека, експертната помощ на колеги от регионалните библиотеки, както и от университетските и научните библиотеки по отношение на техните мрежи. През м. май въпросникът бе тестван в 4 различни по вид и големина библиотеки. На базата на получените резултати бе изготвен окончателния му вариант. Данните за проучването бяха събрани по два начина: чрез попълване от самите библиотеки (51) и чрез посещения на библиотеки на място (30). 84% от библиотеките в първоначалния списък попълниха въпросника. Проблем възникна с обхвата на манастирските библиотеки, за чието участие бе необходимо разрешение от Светия синод. Изпратено бе писмо с молба за съдействие, но отговор така и не получихме. Получените резултати са обработени от социологическа компания. На базата на тези резултати бе изготвен доклад за състоянието на опазването, съхранението и достъпа на книжовното наследство в пълна и кратка версия. За пръв път част от резултатите бяха оповестени на форума, организиран от Фондация НАБИС през ноември 2011 г. Предстои завършването на втория етап – изготвянето на проекта на Програмата.
ББИА продължи партньорското си участие в  програмата „Глобални библиотеки България”, съвместна инициатива на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и българското правителство. Това е най-мащабната програма за обществените библиотеки, реализирана в страната ни през последните две десетилетия, която превръща библиотеките в място за достъп до информация чрез глобалната мрежа и по този начин съдейства за подобряването на качеството на живот на българските граждани.  През 2011 г. бяха избрани още 153 целеви библиотеки от 3 етап. Общият брой оборудвани библиотеки достигна 960 в 865 селища на страната от 260 общини. На разположение на гражданите са 4 962 работни станции за безплатен достъп до компютри и интернет. Обучение са преминали 3308 библиотекари в 4-те основни направления на обучителната програма. Библиотеките-участници са провели 1189 групови обучения за граждани. Усвоени са 178 от отпуснатите 191 щатни бройки по етап 2009 година. С приключването на процесите по оборудване и обучение са създадени всички предпоставки за пълноценното обслужване на гражданите в целевите библиотеки. Програмата дава вече своите положителни резултати - посещаемостта в целевите библиотеки през първата половина на 2011 г. се е увеличила с 11% спрямо същия период на предходната 2010 г. Броят регистрирани читатели за същия период е нараснал със 7% спрямо същия период на предишната година.
Представители на сдружението участваха в проведените срещи на работната група и заседания на УС; даваха конструктивни предложения, съобразени с потребностите на библиотечните специалисти и спецификата на средата, в която функционират библиотеките. Предложенията се формираха на базата на обсъждания с членовете на УС и консултации с широк кръг от експерти - наши членове, регионални координатори, ръководители на библиотеки.
Във връзка с Европейската година на доброволчеството през м. ноември бе организирана специална кампания в сътрудничество с Делегацията на ЕК в България. Изготвени бяха инструктивни материали, с които насърчихме колегията да инициира събития за стимулиране на доброволчеството в полза на библиотеките. Чрез офиса на ББИА бяха разпространени 32 заглавия на издания н ЕС в над 18 000 екземпляра, дарени за библиотеките от Представителството на ЕК в София (ПЕК). На 01.11 в Столична библиотека бе открита седмицата на доброволчеството в библиотеките от Зинаида Златанова, ръководител на ПЕК в София, в присъствието на М. Тодоров, зам.-министър на културата, представители на МОМН и на библиотечната общност. Медиите широко отразиха събитието.
В Деня на народните будители за пръв път бяха обявени номинациите и носителя на наградата „Подкрепа за библиотеките”. Наградата бе присъдена на Програмата „Глобални библиотеки” на Фондацията „Бил и Мелинда Гейтс”. Безспорно това е най-голямата инвестиция за развитието на библиотеките у нас, но не само, Програмата високо оценява ролята на библиотеките като място за достъп до информация за гражданите и тяхната роля за подобряването на качеството на живот на хората. Сред номинираните бяха издателство „Сиби”, Общински дарителски фонд Стара Загора и Ротари клуб – Силистра.
  • Да работи системно за повишаването на професионалната квалификация и продължаващото образование на библиотечните и информационните специалисти
В изпълнение на планираните дейности по проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България” и разработената Концепцията за развитието на квалификационните и образователни дейности на сдружението ЦПОБ проведе 14 тематични курса със 169 участници. 9 от курсовете се състояха в София и 5 в страната (Русе – 2, Пловдив, Велико Търново, Благоевград). Информацията за курсовете се публикува на поддомейна и се актуализира месечно. Създадена е възможност за подаване на е-заявки за участие. Средствата за осигуряване на лектори за курсовете се осигуряват от проекта. Участващите в обученията имат ангажимент да платят символична такса, ако са членове на асоциацията.
Обучителните материали за голяма част от курсовете могат да се ползват онлайн от участниците чрез платформата Мудъл, благодарение на доброволната помощ на проф. О. Харизанова, за което сърдечно й благодаря.
След регистрирането на професията библиотекар в  Списъка на професиите в Р България се създаде  възможността за обучение на хора, които искат да работят в библиотеки или вече работят, но не притежават професионална квалификация, каквато се изисква от  Закона за обществените библиотеки (чл. 21, ал. 3; чл. 29, ал. 3; чл. 35, ал. 3; чл. 39, ал. 2). Според параграф 7 от ПЗР на ЗОБ до 7 години от влизането на Закона в сила всички работещи в обществени библиотеки трябва да придобият необходимата библиотечна квалификация.
ББИА в сътрудничество с асоциация „Съвременни читалища”, която има лицензиран Център за професионално обучение, вкл. и по професията библиотекар със средно образование стартира обучения на библиотекари със средно образование. Експерти от ББИА подготвиха учебните програми по специалните дисциплини и разработиха учебното съдържание. Предлаганото обучение е съобразено изцяло с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. Целта е да подпомогнем професионалното образование като създадем възможност за обучение по места, в близост до работното място на обучаемите - в областните градове или общински центрове. Организацията на обучението е планирана така, че да се провежда без продължително откъсване от работа и с минимални разходи на средства от страна на обучаемите. През 2011 г. бе използвана възможността за финансиране по програмата „Аз мога повече” и започнаха 7 обучения с 69 участници в Търговище, Варна, Видин, Враца, Пазарджик, Провадия и Исперих. Първото обучение, започнало в Разград с 20 библиотекари вече премина успешно 5 модула.
В процес на подготовка са учебни помагала в помощ на обученията на среднистите в съответствие с одобрената учебна програма.
Съвместно с Гьоте институ бе организиран уъркшоп на тема „Библиотеката и общественото пространство” през м. април. Участваха 60 библиотекари от цялата страна от обществени, училищни и академични библиотеки. Ръководител на уъркшопа бе Олаф Айгенбродт, член на Постоянната комисия на секцията по библиотечна архитектура в ИФЛА.
Съвместно с Хюлет Пакард България през м. февруари бе организиран семинар на тема „Информационните технологии и модерните библиотеки” с участието на 45 библиотечни специалисти от цялата страна.
Друга съвместна квалификационна  инициатива бе проведена съвместно с фирмите Нешен и Сейба, и бе посветена на процесите, методите и материалите за реставрация, консервация и съхранение на различните видове библиотечни материали и колекции. В семинара участваха 24 библиотекари от страната.
Съвместно с нашите партньори „ИКТ България” организирахме 3 онлайн курса за е-сътрудници в рамките на проект по професионално образование и обучение, финансиран от ЕК. Над 70 билиотекари успешно завършиха обучението и получиха сертификати.
Проектът на тема „Лидерство за ръководители на общински библиотеки” , финансиран по програма на ИФЛА бе осъществен в периода април – септември 2011 г. Обучение на 12 обучители се състоя през м.април в София. Обучените представляваха големи и малки обществени библиотеки от различни региони на страната. Обучението бе проведено от Лиса Хинчлийф, ръководител на университетската библиотека в Урбана Чампейн и В. Грашкина. Втората фаза на проекта бе провеждането на пилотно обучение на 32 библиотечни ръководители от пловдивския регион през м. юни, организирано в сътрудничество с отдел Методичен на НБИВ.
През м.юни, непосредствено преди провеждането на националната конференция се проведе уъркшор на тема „Как да пишем успешни проекти” под ръководството на Нанси Болт, експерт от САЩ. В обучението участваха 25 библиотекари от Благоевградския регион и други региони на страната. Участниците високо оцениха полезността на уъркшопа и високото ниво на обучителя.
Двама библиотечни специалисти, избрани с конкурс, Спаска Тарандова (СБ) и Николина Бел (Библиотеката на АУБ) се обучаваха в програмата "Библиотекари на утрешния ден: Комуникации и лидерство" на Центъра Мортенсън към Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн, САЩ от 29 май до 22 юни 2011 г. Средствата за обучението им бяха осигурени от проекта „Напредък и устойчиво развитите на библиотечния сектор в България”. През м. октомври на среща с представители на общността те представиха  своите впечатления от обучението и посещенията си в американски библиотеки.
Оценявайки високо качеството на обучение в центъра, УС на ББИА организира нов конкурс за 2 млади библиотекари, които да се обучават в Мортенсон  през 2012 година. Победителите в конкурса са Весела Ангелова от РБ Варна  и Милена Иванова от РБ Търговище.
  • Да работи по създаването и изпълнението на издателска програма и информационна политика
Нова концепция за издателската програма на ББИА бе изготвена и одобрена от УС.  Концепцията се базира на проучването на потребноситте на библиотечната общност. Проведени бяха две проучвания: анкетиране на библиотекари от различни видове библиотеки от страната и интервюта с висококвалифицирани библиотечни експерти. Концепцията включва няколко основни насоки на развитие на издателската програма:
  • Непериодични издания: издания в помощ на практическата дейност на библиотекарите и най-нови издания на ИФЛА
  • Периодични издания: е-бюлетин и е-списание „ББИА онлайн”
Първата публикувана книга от издателската програма бе преводното издание на ИФЛА „Насоки за развитите на обществените библиотеки”, която представихме по време на Националната библиотечна седмица през м.май. Изданието бе отпечатано в 3000 тираж и се разпространява безплатно за библиотеките в страната.
Второто преводно издание „Измерване на качеството в библиотеките. Оценяване на ефективността” на Розвита Пол и Петер те Бьокхорст  публикувахме в 1000 тираж.  Мотивите ни да го включим в програмата са пряко свързани с предстоящото публикуване на  Стандарта за библиотечно-информационно обслужване към ЗОБ и необходимостта от задълбочена подготовка на библиотечните специалисти по темата за измерване на качеството на библиотечните дейности, за което у нас няма система от 1990 г. насам.
Издадени бяха също така материалите от 21-та Национална конференция на ББИА „Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?” в 300 екземпляра тираж, които също се разпространяват безплатно.
В края на 2011 г. бяха публикувани първите 2 броя на новото е-списание на сдружението „ББИА онлайн”, планирано в дейностите по проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”. Целта на УС бе да създаде собствен печатен орган, който да запознава с новостите в библиотечно-информационната теория и практика; да подпомага практическата дейност на библиотечните специалисти; да представя водещите световни тенденции и чужд опит като по този начин съдейства и стимулира повишаването на квалификацията и подобряването на комуникациите в професионалната общност.   
Списанието има амбицията да се превърне в дискусионен форум на библиотечната общност, в който ще намират отражение постиженията и проблемите на работещите в различните видове библиотеки. Изданието се разпространява се безплатно за библиотечната общност до края на 2012 г. Изработен бе правилник на списанието, избрана бе редколегия и редакционен съвет. Първите отзиви са много добри, списанието се посреща с интерес и се надяваме да постигне целите си.
Е-бюлетинът разшири своя обхват и тематика. През отчетния период са публикувани 14 броя с актуална информация.
Фейсбук профила на асоциацията повишава своята популярност. Имаме 690 приятели. Профилът на ББИА има над 250 посещения на ден, над 91 000 посещения на публикациите на ББИА и над 4060 харесвания и коментари на стената за отчетния период. Продължи поддържането на интернет портала с новите три поддомейни. Информацията се актуализира своевременно. През отчетния период сайтът е посетен над 238 570 пъти, уникалните посещения са над 67 200. Средния престой на сайта е 2,48 митути при среден за страната 1 минута. Сайтът ни има ранг 7 по системата на Гугъл за ранжиране на сайтове.
  • Да работи за издигане на престижа на професията, за организационното развитие на асоциацията и популяризиране на дейността й
През 2011 г. за пръв път бяха обявени Годишните награди на ББИА: Библиотека на годината, Библиотекар на годината и Млад библиотекар на годината. В комисията бяха привлечени депутати, журналисти, представители на академичните среди. Наградите на номинираните и отличените бяха връчени на откриването на НБС от председателя на 41-то Народно събрание
г-жа Цецка Цачева.С наградата „Библиотекар на годината” бе отличена Славка Шопова – зав. Направление „Обслужване на читателите” в НБИВ; с наградата „Млад библиотекар на годината” – Биляна Яврукова – зам.-директор на Университетската библиотека а за „Библиотека на годината” бе обявена Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Организационно състояние
Към момента в ББИА членуват около 1000 индивидуални членове и 75 колективни. Броят на пререгистрираните индивидуални членове е нараснал с 200 в сравнение в предходната година. Значителна роля за приобщаването на повече колеги към сдружението има разширяването на услугите и дейностите, които ББИА предлага не само на своите членове, но и на всички библиотекари благодарение на проекта, подкрепен от Фондация “Америка за България”. Въпреки това се наблюдава непостоянство и нередовно плащане на членския внос от част от членовете, което затруднява воденето на точната отчетност за организационното състояние.
Сред колективните членове най-многобройни са читалищните библиотеки (25), университетските библиотеки (23), регионалните библиотеки (21), големите научни и специални библиотеки (6), други организации и фирми (4). Нарастна броя на структурите към ББИА- регионални дружества в областни градове, общини и големи библиотеки . Регионалните дружества в областите са 19, като през 2011 г. бе основано ново РД в Шумен със 100 члена и в община Казанлък с 31 члена. Сред най-многобройните дружества са: Разград (70), Велико Търново (60), Пазарджик (54), Враца (45), Пловдив (43), Плевен (32).
В общините функционират три РД – Исперих (25), Дупница (15) и Първомай (19). Самостоятелно дружество функционира в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (57).
Създадена бе секция по Краезнание от библиотечни специалисти от отделите Краезнание във Велико Търново, Ловеч, Плевен и Габрово. Похвална е инициативата на колегите ни, защото  сдружението е естествения център за обсъждания и дискусии по професионални теми.
През м.юни секцията на училищните библиотекари прерасна от Секция на училищните библиотекари в София в секция с национален обхват.
Започна поддържането на база данни на членовете на сдружението, което значително ще улесни проследяването на хронологията на членството на всеки един член – юридическо или физическо лице.
РД проведоха различни инициативи, свързани с Европейската година на доброволчеството, с повишаването на квалификацията на библиотекарите (Кюстендил, Велико Търново, Пловдив, Русе). РД в много области бяха инициатор за включването на библиотеките и библиотекарите в националните кампании на сдружението.  Разнообразни са проявите на РД във В.Търново, Разград, Добрич, Пловдив, Силистра, Враца, Видин и Кюстендил. Активно работи общинското дружество в Исперих. От името на УС на ББИА изказвам нашата благодарност към всички председатели на дружества и специално към: Женета Александрова – Разград, Калина Иванова – Велико Търново, Красимира Няголова – Силистра, Нина Коцева – Пазарджик, Искра Цанкова – Исперих, Невяна Христова – Добрич, Десислава Иванова-Видин, Галя Симеонова – Кюстендил, Ангелина Ставрева – Пловдив, Габриел Георгиев – Плевен, Мара Александрова – Бургас, Снежана Дикова – Дупница, Красимира Илиева – София, Мими Жингова – Благоевград, които имат принос за успешна реализация на инициативите на ББИА по места, за укрепването на професионалната ни общност.
Секцията на училищните библиотекари, продължи да работи активно. Приоритетите в дейността й бяха свързани със застъпничество във връзка с подготовката на проекта за Закон за предучилищното и училищно образование. По време на НБС представители на секцията се срещнаха с експерти от МОМН и разговаряха по проблемите на училищните библиотеки. През октомври секцията организира национална работна среща на тема  „Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието – традиционни библиотечни практики и иновационни форми“. Секцията провежда ежемесечни работни срещи,  участва в съвместни инициативи с Асоциация „Родители” и Националния център за безопасен интернет. Секцията подготви номинации за годишните награди „Библиотекар на годината” и „Библиотека на годината”, участва с колективен доклад в годишната национална конференция.
Организационният секретар Красимира Папазова пряко отговаря за организационното състояние на сдружението. Тя постоянно е във връзка с колегията и своевременно реагира на всички проблеми от организационен характер. Изказвам нашата всеобща благодарност и признателност към Красимира Папазова. Доброто организационно състояние и успешния процес на пререгистрация на членовете се дължи основно на нейните усилия.
Изказваме своята благодарност и към всички колеги, които доброволно и по убеждение участват в инициативите на сдружението и организират прояви по места. Бих искала да изброя всички имена, но за съжаление това е невъзможно в настоящия доклад.
УС заседава ежемесечно и успоредно с планираните дейности отделя специално внимание на възникващите професионални проблеми. Изготвяни бяха становища относно прилагането на Закона за обществените библиотеки и стаутът на библиотечната професия. През последната година УС работи в намален състав – двама членове не участваха в дейността му поради лични причини. Славка Шопова се пенсионира, а Жаклин Овчарова е в дългосрочен отпуск по майчинство и се премести в друго населено място.
Представители на ИБ на ББИА участваха в десетки регионални инициативи в страната, като информираха колегията за нови дейности на ББИА в рамките на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”. Представители на ИБ и УС взеха участие в национални и международни конференции с доклади и презентации, което значително допринесе з популяризирането на дейността на сдружението. Нашето партньорство става все по-търсено от различни организации.

Заключение
През отчетния период УС и членовете на сдружението работиха целенасочено по изпълнението на приетата Програма за дейността на асоциацията през 2011 г. Основните задачи, залегнали в Програмата за 2011 г. са изпълнени. Значително се разшириха и обогатиха дейностите за повишаване на квалификацията и образователното ниво на библиотечните специалисти, за издигане на статута на библиотечната професия, издателската и информационната дейност. Осигурен е достъп до всички най-значими документи и публикации на ИФЛА. Разширяват се дейностите по застъпничество пред законодателната, изпълнителната и местните власти с цел проблемите на библиотеките и библиотечната професия  да намират все по-широк обществен отзвук и да се търсят пътища за тяхното решаване. Разширяват се контактите и сътрудничеството на ББИА в национален и международен аспект.
Дейностите по проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”  направиха възможно осигуряването на услуги, адекватни на потребностите на библиотечната общност, които ще способстват за издигането на професионализма на по-високо равнище. Това е и нашата мисия, защото качеството на библиотечното обслужване на гражданите и високия професионализъм са основните предпоставки за издигането на престижа на библиотечната професия – цел,  която нашата организация се стреми да постигне.

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.