Начало arrow За нас arrow Общи събрания arrow Общо събрание 2013
Общо събрание 2013 Печат
София, 27 март 2013 г.

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация свика редовно Общо събрание, което се проведе в залата на Американския център в Столична библиотека, София, пл. “Славейков” № 4а, при следния дневен ред:

1. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Доклад на Управителния съвет за дейността на ББИА за 2012 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2012 г. и на бюджета на ББИА за 2013 г.
4. Приемане на Програма за дейността на сдружението за 2013 г.
5. Разни.

ББИА

Писмо покана за участие в Общото събрание (.doc)
Заявка за участие на член – юридическо лице (.doc)
Заявка за участие на индивидуален член (.doc)
Пълномощно за представителство на член – юридическо лице (.doc)
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2012 г. (.doc)
Програма за дейността на ББИА за 2013 г. (.doc)
Насоки за подготовка на Националната библиотечна седмица 2013 (.pdf)

ББИА

  sabranie_2013_3.jpg  

Повече снимки ще намерите във Фейсбук профила на ББИА.

ББИА

Отчетен доклад
за дейността на ББИА за периода януари  – декември 2012 г.

Изминалата година не беше лесна – нито за библиотеките, нито за страната. Това се отрази на развитието на библиотеките и на възможностите им да изпълняват основните си дейности. Редом с продължаващите проблеми имаме и някои сериозни и окуражаващи ни постижения, но те не бяха достатъчни, за да изведат библиотеките от тежките проблеми, наслоявани с години.
Днес, когато пред нас са предизвикателствата на финансовата несигурност и на динамичното въздействие на новите технологии върху библиотечните услуги и библиотечната професия, аз искам да заявя, че ББИА работи и ще прoдължава да работи отговорно и последователно за решаването на възникналите проблеми и за издигане ролята на българските библиотеки и авторитета на библиотечните специалисти – както на местно, така и на национално равнище. Нейните членове са лидери в библиотечната общност и са носители на позитивните промени в професията.
Имам удоволствието да изкажа нашата специална благодарност към Фондация „Америка за България” за помощта, предоставена на ББИА за изграждането на капацитета на професионалната ни организация и развитието на дейности, жизнено необходими за библиотеките и библиотечната общност.

Основни направления в дейността на ББИА

  • Да повишава осведомеността на обществото за ролята и значението на всички видове библиотеки и да насърчава застъпничеството за библиотеките и професиите в библиотечно-информационния сектор

За седма поредна година ББИА организира Национална библиотечна седмица, която се проведе от 14 до 18 май 2012 г. под патронажа на министъра на културата Вежди Рашидов. Кампанията „Библиотеките – паметта на нацията“ имаше за цел: да привлече вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на обществеността към библиотеките като хранилища на книжовното културно наследство на нацията и портали за неговото популяризиране и достъп; да алармира за тревожното състояние, в което се намират книжовните ценности на България; да се осъзнае и утвърди ролята на библиотеките за опазване паметта на нацията; да се формулират политиките за решаване на основните проблеми от нормативен и финансов характер. Официален гост на Националната библиотечна седмица беше ръководителят на Дигиталния център на Баварската библиотека в Мюнхен – д-р Маркус Брантл, чието посещение се осъществи с любезната подкрепа на Гьоте институт.  В лекцията си той направи преглед на 15-годишната история на дигитализацията в Баварската библиотека и сподели полезните  уроци от дългогодишния труд на всички участници в проекта.
За пропагандиране целите на Националната библиотечна седмица ББИА изработи промоционални материали, но посланието на кампанията имаше своето най-силно присъствие в 14-те пана на изложбата „Библиотеките – паметта на нацията“, разкриваща книжовното богатство, притежавано от библиотеките, неподходящите условия за  неговото съхраняване и основните стратегически цели по отношение на опазването и достъпа. Библиотечната седмица бе открита в Националната библиотека с три важни събития: адрес до властите, представен от председателя на УС на ББИА; церемония по връчване на наградите на ББИА; и откриване на изложбата. Арх. Георги Стоев, зам.-министър на културата, г-н Карл Форцхаймер, съпредседател на Фондация „Америка за България”, експерти от министерствата на културата и образованието, народни представители, университетски преподаватели, студенти и много граждани присъстваха на церемонията.
Националната библиотечна седмица продължи с програмите на 43 библиотеки в 33 населени места, където бяха организирани разнообразни застъпнически инициативи. Над 600 комплекта информационни материали с логото на кампанията бяха разпространени в цялата страна. Представители на ББИА дадоха интервюта за 6 национални медии (вкл. bTV и БНР). По време на Националната библиотечна седмица изложбата бе показана в библиотеките във Варна, Велико Търново, Пловдив и Стара Загора. След това тя беше представена на обществеността в още 12 града, а пътуването й продължава и през 2013 година. Представянето на изложбата беше широко отразено в местните медии.
През отчетния период УС на ББИА положи значителни усилия да запознае изпълнителната и законодателната власт с проблемите на библиотечния сектор и да представи приоритетните задачи с цел разрешаването им. 
През изминалата година бе постигнато положително развитие във взаимодействието с Министерството на културата. Един месец след избирането й, председателят на УС на  ББИА имаше среща с министъра на културата и представи пред него проблемите и нуждите на обществените библиотеки. Двамата обсъдиха ролята и ангажиментите на министерството по разработването на политики за развитието на обществените библиотеки. На тази среща – за първи път толкова рано през годината – бе обявена програмата за подпомагане на комплектуването на библиотеките „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, по която обществените библиотеки получиха 1 млн. лева за комплектуване. ББИА и нейният председател направиха сериозни усилия и по посока увеличението на заплащането на библиотечните специалисти в обществените библиотеки. Проблемът беше обсъждан на среща с министър Вежди Рашидов, както и на разширено съвещание на Министерството на културата с представители на синдикатите и творческите организации.  Удовлетворени сме, че ББИА има значителен принос за макар и малкото увеличение на стандарта за издръжка на делегираните държавни дейности, респективно на заплатите в обществените библиотеки, и го разглеждаме по-скоро като признание за ролята на обществените библиотеки в осигуряване на достъп до информация и знания. Разбира се, това удовлетворение не ни е отказало да се борим за по-добро заплащане на библиотечните специалисти и по-висок размер на субсидиите за обществените библиотеки. 
Петима експерти на ББИА взеха участие в организираните от Министерство на културата работни групи по Регионална политика и Литературно наследство за подготовката на Национална стратегия за развитие на културата. ББИА номинира свой представител, Слава Драганова, директор на Библиотека Родина, за член на  Националния съвет за читалищата към Министерството на културата (МК). Председателят на УС на ББИА бе в постоянен контакт с експерти от МК, обсъждайки възможностите за преодоляване на забавянето в изпълнението на Закона за обществените библиотеки и неговото прилагане. Председателят на УС на ББИА и експерти от сдружението участваха в няколко работни срещи в МК по важни за библиотеките въпроси: приемането на стандарта за библиотечно-информационно обслужване, изготвянето на нова наредба за запазване на библиотечните фондове.
В началото на годината представители на ББИА се срещнаха с депутати от Комисията по културата, гражданското общество и медиите към 41-вото Народно събрание, на която бяха обсъдени някои от проблемите по прилагането на Закона за обществените библиотеки и народните представители изразиха готовност за организиране на изслушване в Комисията. На 16 май 2012 г. в Народното събрание се състоя такова изслушване, на което бяха поканени и представители на МК. То бе една от ключовите инициативи в рамките на Националната библиотечна седмица. Доц. Даниела Петрова, председател на Комисията, поздрави ББИА за организираната кампания и подчерта изключителната роля на библиотеките за културното развитие на страната. Председателят на УС на ББИА представи основните цели на кампанията и най-важните национални и местни инициативи. Г-жа Ваня Грашкина представи дейностите по проекта за Национална стратегия и Програма за опазване и достъп до книжовното културно  наследство и посочи алармиращи данни за състоянието на книжовното ни наследство, намиращо се в библиотеките, и невъзможността тези документи да бъдат съхранявани, реставрирани и дигитализирани поради изключително ниските бюджети и липсата на специализирани национални програми. Бяха засегнати и причините за голямото забавяне и ограниченото представяне на нашата страна в Европеана. Представителите на ББИА напомниха, че въпреки изразеното положително отношение към библиотеките, въпросите, повдигнати на предишното изслушване (30 юни 2010), все още не са решени.
Представители на ББИА се срещнаха с експерти от Президентството в областта на културата и образованието с цел привличане на вниманието на президентската институция към проблемите на библиотеките в страната.
Продължи сътрудничеството ни с различни институции и във връзка с подготовката на Закона за предучилищното и училищното образование. Ели Попова взе участие в Кръгла маса, организирана от Парламентарната Комисия за образование, младежта и спорта и Министерство на образованието, младежта и науката. Конкретен резултат от провеждането й бе включването на представители на ББИА в работните групи по подготовката на законопроекта. Предложените от ББИА текстове по отношение на статута на училищните библиотеки и тяхното финансиране бяха включени в окончателния вариант на Законопроекта за предучилищното и училищното образование.
През цялата година членовете на УС на ББИА използваха различни възможности да разговарят с народни представители от 41-вото Народно събрание и с представители на централната и местната власт и да дискутират с тях по ролята на библиотеките за обществото и необходимостта от подкрепа за тяхното развитие.
В защита на ролята на библиотеките за опазване на културното наследство на България участвахме в обществената дискусия по Програмното предложение „Културно наследство и съвременно изкуство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. На 28 август 2012 г. председателят на УС на ББИА изпрати коментар по публикуваното за обсъждане Програмно предложение. Последва кореспонденция с експертите от Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ при МС, а на 15 февруари 2013 г. бе публикувано съобщение, в което се обобщава обществената дискусия: „Получени са общо седем въпроси и мнения, като най-голяма част са от библиотеки – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, Варна и Българска библиотечно-информационна асоциация, които изразиха становище, че програмата не е отчела приоритетите, свързани с опазването и достъпа, вкл. дигитализацията на книжовно културно наследство, и не е взет предвид значителният опит на библиотеките в тази област. Всички получени коментари бяха взети предвид от МК и са отразени в ревизираното програмно предложение, което е представено за одобрение пред Офиса на ФМ на ЕИП в Брюксел на 26.11.2012 г. Проектът на програмно предложение предвижда открита процедура в областта на дигитализацията, по която ще могат да кандидатстват всички заинтересовани институции, вкл. в областта на книжовното културно наследство“.

  • Да участва в разработването на националните библиотечно-информационни политики, нормативна уредба и приложението й

През 2012 година продължи работата по проекта „Национална Стратегия и Програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство“. На 15 март бе проведена Национална кръгла маса, в която участваха над 70 библиотечни специалисти. Подробно бяха представени и анализирани резултатите от проведеното през 2011 година изследване на книжовното наследство в българските библиотеки. Преглед и демонстрация на най-добрите чуждестранни практики в тази област бяха направени от експерти от Великобритания и Финландия. Г-жа Каролин Пийч от Консултантския център по опазване на фондовете към Британската библиотека ни запозна с британския организационен модел за сътрудничество и коопериране при опазване на наследството в библиотеките. Г-н Каро Салминен от Националната библиотека на Финландия представи дигитализацията в библиотеката и как тя участва с колекции, ресурси и експертиза при създаването на Национална дигитална библиотека на Финландия, обединен портал за дигитални обекти от всички институции, притежаващи обекти от културната наследство. След проведената Национална кръгла маса, Библиотека „Родина” в Стара Загора инициира регионална кръгла маса по въпросите на опазването и достъпа до книжовно наследство – един добър пример за това как национална инициатива се мултиплицира на регионално равнище.
Дейността по изработването на Националната стратегия и Програма продължи с работата на експертна група, която обобщи събраната информация и подготви проект на текст. На 14 май в Националната библиотека се състоя представяне на подготвените от експерти на ББИА Национална стратегия и Програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство, последвана от обсъждане на основните моменти в нея. До края на юни всички коментари, изпратени от библиотечни специалисти и експерти, бяха отразени в проекта.
По време на Националната библиотечна седмица копия от Националната стратегия и Програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство бяха изпратени до Комисията по културата, гражданското общество и медиите към 41-вото Народно събрание, до Президенството, до министерства, университети и други институции, близки до проблемите на книжовното наследство. Нейното значение беше подчертано при подготовката на проекта за Национална стратегия за развитие на културата, разработвана от Министерство на културата. Националният съвет по дигитализация към фонд „13 века България“ високо оцени нашето изследване и анализа на българското книжовно наследство в библиотеките. Нашата методология ще бъде изучена и използвана като пример при изработването на методики за изследване на наследството, притежавано от други културни институти.
Членове на ББИА активно участваха в дейностите по Програма „Глоб@лни библиотеки – България“ – най-мащабната програма за обществените библиотеки, реализирана в страната ни през последните две десетилетия. Библиотекарите проявиха професионализъм като обучители, бяха успешни регионални координатори и мениджъри на обучителните звена.
През м. април в офиса на ББИА се състоя среща на Управителния съвет със г-жа Сири Осуалд, програмен директор във Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. На срещата бяха посочени постиженията на Програмата, бе дадена висока оценка на ролята на  българските библиотечни специалисти в нейната реализация и бяха обсъдени някои съществуващи проблеми. Представителите на ББИА в Работната група и в Управителния съвет на Програма „Глоб@лни библиотеки – България“ вземаха активно участие в дискусиите по основните програмни действия и даваха конструктивни предложения. Предложенията ни по стратегията за устойчивост и бъдещето на „Глоб@лни библиотеки – България“, вкл. и по учредяването на новата организация – наследник на Програмата, се формираха на базата на обсъждания с членовете на УС на ББИА и консултации с широк кръг експерти – наши членове и външни специалисти. В резултат на усилията ни проектният документ за учредяване на новата Фондация „Глоб@лни библиотеки – България“ предвижда ББИА да е постоянен член на Настоятелството й. Ели Попова и Анна Попова взеха участие в Комисията по определяне на най-успешните проекти, участвали в конкурса „Глоб@лни библиотеки – България: място за електронно включване". Членове на УС участваха в Националният форум на Програма „Глоб@лни библиотеки – България“, а председателят на УС на ББИА говори за ролята на колегите и значимостта на техния принос за успеха на Програмата.
През 2012 библиотеките се включиха отново в традиционния Маратон на четеното, провеждан съвместно с Асоциация „Българска книга“. В периода между 2 и 23 април включително 68 библиотеки от 49 населени места станаха инициатори на разнообразни събития, насърчаващи четенето. ББИА координира инициативите и разпространи плакат за Маратона, който беше използван от всички участници.
ББИА разработи четири проектни предложения по различни програми, като от тях бяха одобрени следните:
- „Вълшебната стая” към кампанията на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш” за насърчаване на ранното детско четене на деца от 0 до 6 години в 10 общински библиотеки.
- Проект по секторна програма Леонардо към „Учене през целия живот” за подготовка на преподаватели за професионалното обучение по професия „библиотекар” със средно образование.
През изтеклата година продължихме нашето сътрудничество с ИКТ Развитие България. Те бяха наши консултанти по проблемите на дистанционното обучение и по възможно наше участие в европейски проекти. През декември ББИА представи своите дейности на заключителната среща по европейския проект „е-скаути: междугенерационно обучение в полза на общността“, чийто домакин бе нашият партньор ИКТ Развитие България.
В рамките на дейностите по проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България” ББИА продължи да предоставя експертни и консултантски услуги, подпомагайки безвъзмездно колегията при решаване на професионални проблеми от различно естество. През изминалата година екипът на ББИА подготви 18 писмени експертни отговори на поставени въпроси, проведени бяха консултации на място в офиса на ББИА и по телефона. Бих искала да отбележа една от писмените консултации, която представя консолидирания опит на работна група от експерти – това е документът „Препоръки за изготвяне на правила за атестация на служителите в библиотеката“. През 2012 година работата на нашите експерти бе оценена и от специалисти извън библиотечната общност – молби за консултации постъпиха от Двореца в Балчик, от учители в средни училища и от една българска общност в Испания.
Като член на ТК 16 Библиотечна, информационна и архивна дейност, ББИА  подготви превод на български език на ISO 11620:2008 „Информация и документация: Показатели за измерване на качеството, чието издаване предстои“.

  • Да стимулира и подпомага използването на иновативни политики и практики за обогатяване на библиотечните фондове и обновяване на услугите в традиционна и виртуална среда и въвеждането на съвременни информационни и комуникационни технологии
  • Да работи по изпълнението на издателската програма и реализацията на информационната политика

През юни 2012 г. ББИА, в сътрудничество с Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика, организира Национална конференция на тема „Библиотеките днес – иновативни политики и практики“. Участниците в конференцията получиха поздравителен адрес от доц. Даниела Петрова – председател на Комисията по културата, гражданското общество и медиите към 41-вото НС. Представител на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията представи пред участниците възможностите на 7-а РП на ЕС, както и други релевантни инициативи. Библиотечни експерти и представители на академичните среди изнесоха 33 доклада и презентации пред повече от 130 участници. Положителна е развиващата се тенденция за все по-активно участие в нашите форуми на библиотечни специалисти – практици от различни видове библиотеки, които представят своя опит и реализираните проекти за иновативни практики в библиотечната дейност. Материалите от конференцията бяха публикувани на сайта на ББИА. Вече е готов и сборникът с доклади от  XXIІ национална конференция, който се разпространява безплатно.
В рамките на издателската програма през 2012 г. бе преведена и издадена на български език „ISBD Международен стандарт за библиографско описание: Консолидирано издание“ в 500 екз. тираж, която също се разпространява безплатно.
В отговор на многобройните запитвания и на желанието на голяма част от библиотечната общност, списанието „ББИА онлайн” започна да се издава и в печатна версия, като от 2013 г. се разпространява по абонамент. Изданието има за цел да запознава колегията с новостите в библиотечно-информационната теория и практика, да подпомага практическата дейност на библиотечните специалисти, да бъде форум за споделяне на опит и представяне на добри практики на библиотеките в страната. Първите печатни броеве се разпространиха безплатно до над 900 библиотеки в страната.
Чрез ежемесечния електронен информационен бюлетин, ББИА редовно информираше библиотечната общност за актуални новини, предстоящи прояви и събития в страната, съобщения из живота на библиотеките и сдружението.
Профилът на ББИА във Фейсбук става все по-популярен сред библиотечната общност. Профилът има над 900 приятели и повече от 410 посещения дневно. ББИА продължи да развива сайта на сдружението  като инфромационна и комуниикационна среда за сплотяване и представяне на професионалната общност у нас и пред света. Сайтът предоставя информация за отделни събития, за възможности за обучения, издания на ББИА, преведени на български език международни стандарти, издания и документи на ИФЛА и на ЕБЛИДА, консултации по актуални за библиотечните специалисти в страната теми. През 2012 година сайтът на ББИА е имал почти 66 000 посещения, като уникалните посетители са били над 33 000. Консултациите, публикувани в съответния поддомейн, са били посетени повече от 7 000 пъти.
ББИА продължи членството си в ИФЛА и ЕБЛИДА благодарение на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”, подкрепен от ФАБ.  Представителите на ББИА активно участват в ПК към различни секции на ИФЛА – Емилия Милкова е член на ПК на секцията „Публични библиотеки” и Милена Миланова – член на ПК на секцията по каталогизация. Ваня Грашкина участва в работата на ПК на секцията „Мениджмънт на библиотечни асоциации“ и представи дейността на ББИА в статия, публикувана в априлския брой на бюлетина на Постоянната комисия.  Представители на ББИА участваха в 78-ия световен конгрес на ИФЛА в Хелзинки и имаха възможност да разпространят промоционална листовка за ББИА на английски език. ББИА предостави на младия журналист Райко Байчев от в-к „Стандарт“ информация и логистична подкрепа за посещението му във финландските библиотеки по време на конгреса на ИФЛА. В резултат в-к „Стандарт“ публикува фолио (две цели страници) за услугите, предоставяни от обществените библиотеки във Финландия. Анна Попова взе участие в годишната конференция на Немската библиотечна асоциация, като пътуването й бе частично подкрепено от организаторите. По време на тази конференция тя участва в среща на представители на библиотечни асоциации, на която бяха разисквани идеи за обмен и съвместни проекти. Председателят на УС на ББИА бе гост на събитие, посветено на 100-годишнината на библиотечната асоциация на Холандия под надслов „Бъдещето на библиотечните асоциации във века на информацията“, което даде възможност за среща с много настоящи и потенциални международни партньори на ББИА.
През септември 2012 лекция изнесе Катрин Милър, автор на изданието на Американската библиотечна асоциация „Обществените библиотеки стават зелени“. Тя представи един нов поглед към ролята библиотеките в стремежа на обществото за въвеждане на енергийно-ефективни и природосъобразни практики – тенденция, която вече има последователи и сред българските библиотеки. Тя се срещна с Комисията по околната среда и водите на 41-вото Народното събрание, запозна депутатите с  ролята на библиотеките за опазване на околната среда и ги призова да подпомагат библиотеките да развиват програми и дейности в тази насока.

  • Да работи системно за продължаващото образование, професионалното обучение и кариерното развитие на специалистите в библиотечно-информационния сектор 

В изпълнение на планираните дейности по проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България” и разработената Концепцията за развитието на квалификационните и образователни дейности на сдружението, ЦПОБ проведе 9 тематични курса със 121 участници. Осем от тези курсове бяха проведени в страната – Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Русе и Варна с логистичната подкрепа на пет регионални и една университетска библиотека, а курсът в София се проведе в офиса на ББИА. В резултат от големия успех на курса на Нанси Болт „Как да пишем успешни проекти”, проведен по време на годишната конференцията през 2011 г., той бе организиран и през 2012 г. от Регионалната библиотека в Русе.
Експерти на ББИА се срещнаха с представители на Центъра за образователни инициативи – София, а през март 2012 г. Антоанета Димитрова участва в обучителен семинар за прилагане на платформата Мудъл и виртуалната класна стая, които сега се използват в провеждането на курсовете на ЦПОБ. От 2012 г. в програмата на ЦПОБ се предлагат 4 онлайн курса. Вече бяха проведени 2 пилотни курса с 16 участници от различни населени места. Участниците могат да ползват онлайн всички обучителни материали.
Информацията за всички курсовете, организирани от ЦПОБ, се публикува на поддомейна и се актуализира месечно. Създадена е възможност за подаване на е-заявки за участие. Средствата за осигуряване на лектори за курсовете се осигуряват от проекта. Участващите в обученията имат ангажимент да платят символична такса, ако са членове на асоциацията. 
ББИА направи кампания за разясняване на възможността за обучения на библиотекари със средно образование, провеждани в сътрудничество с Асоциация „Съвременни читалища”. В кампанията активно се включиха териториалните секции на ББИА. Предлаганото обучение е съобразено изцяло с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. Целта е да подпомогнем качественото професионално образование, като създадем възможност за обучение по места, в близост до работното място на обучаемите. Организацията на обучението е планирана така, че да се провежда без продължително откъсване от работа и с минимални разходи на средства от страна на обучаемите.
Първото обучение, започнало през 2011 г. в Разград с 20 библиотекари, приключи през 2012. Всички участници завършиха успешно с държавен изпит през м. юли, а през м. ноември на официална церемония получиха своите дипломи и допълнителни информационни материали от ББИА. При провеждане на тези обучения се използва възможността за финансиране по програмата „Аз мога повече”,  с чиято помощ се проведоха  7 обучения за част от професията с 69 участници в Търговище, Варна, Видин, Враца, Пазарджик, Провадия и Исперих. Всички те приключиха успешно в края на юни 2012 г. На срещи по места представители на ББИА и асоциация „Съвременни читалища” разгледаха възможностите за продължаване на обученията в тези градове и стартиране на нови. През септември 2012 продължиха обученията за цялата професия в пет от гореизброените селища с 57 участници. През 2012 стартираха нови обучения с финансиране по програмата „Аз мога повече” в Кърджали и Пазарджик.
Експерти от ББИА подготвиха учебните програми по специалните дисциплини и разработиха учебното съдържание. Съставени са три учебника по основните библиотечни дисциплини за нуждите на тези обучения. След апробирането им в практиката на обученията и извършване на актуализации, те ще бъдат издадени от ББИА.
Оценявайки високо качеството на обучението в Центъра Мортенсън към Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн, УС на ББИА организира нов конкурс за 2 млади библиотекари, които да се обучават в Мортенсон през 2012 г. по програмата „Инструменти за библиотекаря на 21 век”. Победители станаха Весела Ангелова от РБ Варна и Милена Иванова от РБ Търговище. След завръщането си Весела направи презентации и публикува интересни материали в списание „ББИА онлайн” и в своя блог. Милена приложи знанието и новите идеи в обученията в рамките на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и организираните от ББИА професионални обучения. През ноември 2012 г. се проведе конкурса за български участник през 2013 г. Тази година наш представител ще бъде д-р Милена Миланова от Софийския университет. Средствата за обучението на нашите участници се осигуряват от проекта „Напредък и устойчиво развитите на библиотечния сектор в България”.
Дългогодишното сътрудничество на ББИА с Гьоте институт продължи и през 2012 г. На 7 и 8 май съвместно с Гьоте институт бе организиран двудневен семинар на тема „Насърчаване на ранното четене” с участието на двама немски експерти като обучители. В семинара участваха 36 библиотекари от училищни библиотеки, детски градини и издателства.
Проектът на ББИА „Иновации и модерни практики в съвременната библиотека: Обмен в Централната обществена библиотека на гр. Верия“ бе одобрен от Центъра за развитие на човешките ресурси за финансиране по програма Учене през целия живот на ЕК. Десет колеги, преподаватели от програмата за придобиване на професията "Библиотекар", проведоха едноседмичен обмен в Централната обществена библиотека на град Верия, Гърция, носител на наградата на ФБМГ за иновативни услуги. Проектът целеше повишаване квалификацията на преподавателите и качеството на учебните пособия в обучението, предлагано съвместно с Центъра за професионално образование към Асоциация „Съвременни читалища“.
ББИА допринесе за успеха на ориентирания към библиотечните специалисти проект на нашия партньор Асоциация „Съвременни читалища“ „Трансфер на модели и практики при професионалното обучение на библиотекари". В периода 18 – 24 ноември седем колеги, членове на ББИА, които работят по обученията за професионална квалификация на библиотекари, се запознаха с дуалната система за професионално образование за библиотекари със средно образование и обмениха добри практики с библиотечни специалисти от Държавната библиотека в Берлин, Университетската библиотека на свободния университет в Берлин и Обществената библиотека в Лудвигсфелде.
На 7 декември 2012 г. в конферентната зала на ББИА се състоя семинар за обобщаване на придобитите знания и умения при проведената мобилност в рамките на двата проекта. Участваха 19 специалисти, представители на двете групи, провели обмен в Гърция и Германия. След като споделиха богатите си впечатления в интересни презентации, участниците обсъдиха стъпките за обновяване на програмата за професионално обучение на библиотекари в две направления: актуализирана методика на преподаване (заимстване на методи от Германия) и обогатяване на учебното съдържание с нови концепции и нагледни материали (на базата на иновациите в библиотеката на град Верия).
През м. септември съвместно с фирмата УНИСИСТЕМС ББИА организира семинар, на който пред 30 участници от цялата страна бяха представени новите продукти на фирмата. Семинарът даде възможност на участниците да се запознаят с предложения на фирмата, които могат да доведат до добри практики и успешни проекти за съвременните библиотеки. 

  • Да работи за издигане на престижа на професията, за организационното развитие на асоциацията и популяризиране на дейността й

Учредяването на годишните награди на ББИА дава възможност нашите библиотеки и библиотечни специалисти да получат признанието на колегията и на своите читатели. На 14 май 2012 г. на тържеството по случай откриването на Националната библиотечна седмица, зам.-министърът на културата арх. Георги Стоев и съпредседателят на Фондация "Америка за България" г-н Карл Форцхаймър връчиха наградите на ББИА. Носители станаха: Млад библиотекар на годината – Даниела Цветкова Цветкова – училищен библиотекар в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“; Библиотекар на годината – Христина Борисова Кръстева – библиотекар в НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1924”, гр. Криводол; Библиотека на годината – Университетска библиотека, Икономически университет, гр.Варна.
Наградата „Подкрепа за библиотеките“ се присъжда на личности или организации, които са подкрепили библиотеките в тяхната многообразна дейност в полза на обществото; застанали са зад иновативните идеи на колегите; допринесли са за развитието на услугите, предоставяни от библиотеките. Връчването на наградата за 2011 година се проведе на 30 октомври 2012 г. –  в навечерието на Деня на народните будители. Носител на наградата стана Фонд „Руски свят“, предоставил средства за създаването и развитието на Руски център в Столична библиотека. С грамота за номинация бяха наградени Община Казанлък и Фондация „Обществен фонд – Русе“.
В резултат на номинациите, предложени от УС на ББИА, министърът на културата удостои с награди по случай 24 май колегите Мирослава  Кацарова – тогава директор на РБ в Разград и  Анета Дончева – зам.-директор на Националната библиотека. 
За да отбележи приноса на г-жа Ваня Грашкина за модернизацията на българските библиотеки и нейните усилия за развитие на книгоиздателската дейност, през 2012 Асоциация „Българска книга“ я удостои с най-високата си награда – Рицар на книгата.

  • Да работи за изграждането на организационния капацитет на асоциацията и популяризирането на дейността й

Към момента ББИА има 1037 индивидуални и 80 колективни члена. В сравнение с предходната година броят на пререгистрираните колективни членове е нараснал с 5, а на индивидуални членове – с 37. Значителна роля за приобщаването на повече колеги към сдружението има разширяването на услугите и дейностите, които ББИА предлага не само на своите членове, но и на всички библиотекари благодарение на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”, подкрепен от ФАБ. Въпреки това продължава да се наблюдава непостоянство и нередовно плащане  на членския внос от част от членовете. Това затруднява воденето на точна отчетност за организационното състояние.
Сред колективните членове най-голям брой са читалищните библиотеки (25), университетските библиотеки (24) и регионалните библиотеки (21). Следват големите научни и специални библиотеки (6), други организации и фирми (4). Нарасна и броят на структурите към ББИА. Вече имаме 22 териториални секции. Сред най-многобройните са териториалните секции в областните градове – Разград (95), Велико Търново (60), Пловдив (40) и Силистра (35), следвани от секциите в Добрич, Враца, Смолян, Кюстендил, Видин и др. В общините функционират три териториални секции – Казанлък (30), Исперих (22), Дупница и Първомай. Самостоятелно дружество функционира в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (57).
Териториалните секции проведоха различни инициативи по време на Националната библиотечна седмица и Маратона на четенето, бяха активни при организирането на предлаганите от ББИА обучения, работиха за издигане нивото на професионалната квалификация на своите членове и авторитета на библиотеките. Бих искала да изкажа нашата благодарност към председателите на териториалните секции, които въпреки трудностите съумяваха да привлекат нови членове и да пропагандират инициативите на асоциацията по места.
Нови колективни членове на ББИА станаха библиотеките  на ТУ – Варна, на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, на НЧ „Просвета – 1927“ във Варна и НЧ „Г. Танев – 1990“ – Пловдив, на Дипломатическия институт към МВнР и на музея „Земята и хората“. Новите индивидуални членове са предимно колеги от обществени и университетски библиотеки, привлечени от възможностите за обучения, предлагани от ББИА.
ББИА поддържа база данни на членската маса на асоциацията, която ще се обогатява с многоаспектна информация за членовете й. Това ще даде възможност информацията от сдружението да стига да стига по-бързо до неговите членове, а и всеки отделен член ще може да получава специфична информация, отговаряща на неговите интереси.
Секцията на училищните библиотекари продължи да работи все така активно, разширявайки дейностите си в съответствие с приетата от Общото събрание Програма. Тя има свой уеб сайт и поддържа своден каталог на нови книги в 43 училищни библиотеки от различни градове. В сътрудничество с Центъра за творческо обучение започна работа по нов проект за създаване на специален уеб сайт за насърчаване на четенето сред децата и юношите. През м. октомври представители на секцията се срещнаха със свои колеги от Варна и ги осведомиха за приноса на ББИА за проекта на закона за средното образование и включването на текстове за статута на училищните библиотеки и библиотекари. След дискусия по наболели проблеми като недостатъчно финансиране, ниско заплащане и не добър престиж на професията, училищните библиотекари от Варна създадоха регионална група и се присъединиха към националната секция.
През 2012 година станахме свидетели на качествена промяна в организационния живот на ББИА: членовете на ББИА, насърчавани и мотивирани от ИБ, започнаха сами да се организират и обединяват по професионални интереси или по принадлежност към определен вид библиотеки. През октомври бе конституирана Секцията по каталогизация, а през декември бе учредена Секция на научните библиотеки. В момента колегите от специалните библиотеки провеждат консултации за създаване на Секция на специалните библиотеки.
Организационният секретар Красимира Папазова пряко отговаря за организационното състояние на сдружението. Тя е в постоянна връзка с колегията и своевременно реагира на всички проблеми от организационен характер. Бих искала от името на УС и от името на всички членове на ББИА да й изкажа нашата всеобща благодарност и признателност. Доброто организационно състояние и успешния процес на пререгистрация на членовете се дължи основно на нейните усилия. 
Директорът и членовете на ИБ на ББИА взеха участие в различни инициативи в страната – семинари, срещи и конференции, като информираха колегията за нови дейности на ББИА в рамките на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”. Представители на ИБ и УС изнесоха доклади и презентации на национални и международни конференции, което значително допринесе за популяризирането на дейността на сдружението.
Усилията на ББИА неотменно са насочени към осигуряване на възможности за активно и значимо участие на всички заедно и на всеки член на асоциацията поотделно. ББИА се стреми както да отговаря на нуждите на своите членове за кариерно и личностно развитие, така и да създава възможности повече от нейните членове да участват в организацията на различни инициативи и събития и да се включват в тях. Вниманието към членовете на асоциацията засилва тяхното разбиране и оценка на дейността й. Това от своя страна работи за тяхното активно участие в живота на организацията и за издигане престижа на ББИА сред цялата библиотечна общност.  
За мен е особена чест да изкажа благодарност към всички колеги, които участват в инициативите на сдружението и организират прояви по места – да им благодаря за тяхната всеотдайност и да им пожелая крепко здраве и нови успехи в нашата обща кауза за развитието и модернизирането на българските библиотеки. За съжаление не мога да изброя всички, но искам да им изкажа нашата признателност. Те всички имат нашето възхищение.    
И накрая, но не на последно място бих искала да благодаря на колегите от УС и на ИБ на ББИА за тяхната работа през изминалата година. УС заседава редовно и успоредно с планираните дейности отделяше специално внимание на възникващите професионални проблеми. Понякога, с помощта на новите технологии и в съответствие с новия устав, решенията бяха вземани онлайн.

Заключение 
През отчетния период УС, ИБ и членовете на сдружението работиха активно по приетата Програма за дейността на асоциацията през 2012 г. Основните задачи са изпълнени успешно. През изминалата година благодарение на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България” стана възможно осигуряването на услуги, адекватни на потребностите на библиотечната общност. ББИА обогати дейностите си и предостави нови  възможности за продължаващо образование и професионалното развитие на библиотечните специалисти. Чрез своята информационна дейност ББИА осигури на всички членове информация за работата на сдружението и даде възможност на всеки от тях да запознае колегите си с интересни инициативи или да постави наболели въпроси. Издателската дейност предостави достъп до значими документи и публикации на ИФЛА и ЕБЛИДА. Бяха разширени контактите на ББИА със сродни международни организации. Разви се сътрудничеството на асоциацията с национални организации с отношение към проблемите на библиотеките. Наши членове участваха активно в разработването на национални библиотечно-информационни политики, на нормативната уредба и приложението й и получиха висока оценка както от колегията, така и от отговорните институции.
Днес, отчитайки нашите успехи, ние не трябва да забравяме и нашите отговорности пред библиотечната колегия и пред обществото. ББИА ще продължи неуморно да работи за издигане статута на професията, да бъде национален лидер както в ежедневието, така и в критични за колегията моменти, да бъде застъпник за ролята на библиотеките и авторитета на библиотечните специалисти.

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2022 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.